งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยเก็บข้อมูล และ ประมวลผลข้อมูล เมื่อข้อมูลอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ การแก้ไขหรือเรียกค้นสามารถทำได้ง่ายและสะดวก ขณะเดียวกันการทำสำเนาและการแจกจ่ายข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยเก็บข้อมูล และ ประมวลผลข้อมูล เมื่อข้อมูลอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ การแก้ไขหรือเรียกค้นสามารถทำได้ง่ายและสะดวก ขณะเดียวกันการทำสำเนาและการแจกจ่ายข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยเก็บข้อมูล และ ประมวลผลข้อมูล เมื่อข้อมูลอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ การแก้ไขหรือเรียกค้นสามารถทำได้ง่ายและสะดวก ขณะเดียวกันการทำสำเนาและการแจกจ่ายข้อมูล ก็ สามารถดำเนินการได้ทันที

3 ระบบจัดการข้อมูลจะเป็นแบบระบบตอบสนองทันที ที่ เรียกว่า การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (online processing) เช่น การฝากถอนเงินของธนาคารต่าง ๆ ยุคของการประมวลฐานความรู้เป็นการประยุกต์ใช้หลัก วิชาด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI : ให้คอมพิวเตอร์ใช้ง่าย รู้จักตอบสนองกับผู้ใช้ และ สามารถแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยการตัดสินใจระดับสูง ) ที่ รวบรวมศาสตร์หลายแขนง คือ คอมพิวเตอร์ จิตวิทยา ปรัชญา และภาษาศาตร์เข้าด้วยกัน ตัวอย่างชิ้นงานของ ยุคนี้ได้แก่ หุ่นยนต์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญมา ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ การสำรวจ ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพื่อทำ โครงการของธนาคาร เป็นต้น การจัดการข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูล จะเป็นระบบสารสนเทศ ที่มีประโยชน์ซึ่งจะนำไปช่วยงานด้านต่าง ๆ อย่างได้ผล ระบบข้อมูลที่สร้างเพื่อใช้ในบริษัทจะเป็นระบบฐานข้อมูล ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อแสดงสารสนเทศที่เป็นจริงของ บริษัท สามารถนำข้อเท็จจริงนั้นไปวิเคราะห์และนำผลลัพธ์ ไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อการวางแผนและ กำหนดนโยบายการจัดการต่าง ๆ

4 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=c ache:TfRujHdnMPoJ:neung.kaengkhoi.ac.th/informa tion1/itcomppt.ppt+%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0 %B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0 %B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E 0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD% E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84 %E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A 5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8% B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9 %80%E0%B8%97%E0%B8%A8.ppt&hl=en&gl=th

5 นายเฉลิมพล ทองเหลือง 541121308 นางสาวกนกวรรณ ตันพรประเสริฐ 541121314 นางสาวสุภาวดี ยอดยิ่ง 541121329 นางสาวเนตรธิญา บุญมี 541121336 นางสาวสิริวรรณ หมื่นอินทร์ 541121338 นางสาวลักขณา หล้าคำสาย 541121339

6


ดาวน์โหลด ppt นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยเก็บข้อมูล และ ประมวลผลข้อมูล เมื่อข้อมูลอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ การแก้ไขหรือเรียกค้นสามารถทำได้ง่ายและสะดวก ขณะเดียวกันการทำสำเนาและการแจกจ่ายข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google