งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

2 สมาชิก นางสาวทัศนีย์ พูนพ่วง เลขที่ 36 นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์เพชร เลขที่ 40 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จุดประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแต่ละรายวิชาในการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552- 2554 2. เพื่อให้ทราบการพัมนา หรือปรับปรุงของแต่ละวิชาโดยดูจาก คะแนนเฉลี่ยเปรียบ เทียบในแต่ละปีการศึกษา 3. เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษาใดมีค่าเฉลี่ยของ คะแนนในการทดสอบ สูงสุด

3 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนว นผู้ เข้า สอบ คะแน น เฉลี่ย จำนว นผู้ เข้า สอบ คะแน น เฉลี่ย จำนว นผู้ เข้า สอบ คะแน น เฉลี่ย ภาษาไทย 3508 89 46.473516 33 42.613682 28 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 3544 02 36.003570 50 46.513726 62 33.39 ภาษอังกฤษ 3528 05 23.983545 31 19.223705 61 21.80 คณิตศาสตร์ 3536 80 28.563565 91 14.993720 94 22.73 วิทยาศาสตร์ 3497 78 29.063492 10 30.903667 44 27.90 สุขศึกษาและ พลศึกษา 3486 34 45.373474 62 62.863650 45 54.61 ศิลปะ 3486 34 37.753474 62 32.623650 45 28.54 การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี 3486 34 32.983474 62 43.693650 45 48.72 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554

4 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

5 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

6 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

7 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

8 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

9 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ ของผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

10 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับประเทศ ของผล การทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

11 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประเทศ ของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

12 สรุป วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และศิลปะ มีค่าเฉลี่ยของ คะแนนมากที่สุดในปีการศึกษา 2552 วิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์สุขศึกษาและพลศึกษา มี ค่าเฉลี่ยของคะแนนมากที่สุดในปี การศึกษา 2553 วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยของคะแนนมาก ที่สุดในปีการศึกษา 2554


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google