งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชัฌฎา ลอม ศรี นักจิตวิทยา แนวทางการ ดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชัฌฎา ลอม ศรี นักจิตวิทยา แนวทางการ ดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชัฌฎา ลอม ศรี นักจิตวิทยา แนวทางการ ดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน

2 การดำเนินงาน ประชุม / ชี้แจงเพื่อสื่อสารนโยบาย ความสำคัญ และแนวทางการจัด ให้มีระบบ การเฝ้าระวังปัญหา พฤติกรรม อารมณ์ และการเรียน ในเด็กวัยเรียน โดย กรมสุขภาพจิต 20 – 21 มกราคม 2558

3 การดำเนินงาน - กำหนดพื้นที่ รพ. เป้าหมาย ร้อย ละ 50 ของ รพ. ในจังหวัด - กำหนดโรงเรียนเป้าหมาย โดย รพ. เลือกโรงเรียนต้นแบบอย่าง น้อย 1 โรงเรียน และเลือกชั้นประถมปีที่ 1 เพื่อ เป็นต้นแบบพัฒนาระบบฯ ภายในเดือน ธันวาคม 2557

4 สาธารณสุขและ โรงเรียน ร่วมกัน จัดทำแผนเพื่อจัดให้มีระบบการ เฝ้าระวังปัญหา พฤติกรรม อารมณ์ และการเรียน ในเด็กวัยเรียน โดย แผนนั้นต้องมีความเหมาะสมกับ บริบทของ รพ. นั้นๆ เป็นสำคัญ การดำเนินงาน 20 – 21 มกราคม 2558

5 การดำเนินงาน โรงเรียน คัดกรองปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียน กับนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกห้องเรียน ของ โรงเรียนต้นแบบโดยใช้แบบประเมิน 1. แบบคัดกรองสำหรับปัญหาพฤติกรรม และปัญหาการเรียน หรือแบบคัดกรองของ สพฐ. 2. แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) 3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กุมภาพันธ์ 2558

6 การดำเนินงาน โรงเรียนรายงานข้อมูลสรุปผลการ คัดกรองนักเรียน ( แบบฟอร์ม 1) ( แบบฟอร์ม 1) ให้โรงพยาบาล ชุมชน โรงพยาบาลชุมชนรายงานผลผ่าน สสจ. เพื่อส่งให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สรุปรายงานข้อมูลผลการคัดกรอง นักเรียน ในภาพของจังหวัดและเขตบริการ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2558

7 การดำเนินงาน 1. โรงเรียนดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่ม เสี่ยง / มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียน 2. โรงเรียนส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง / มี ปัญหาและเกินความสามารถของ โรงเรียนที่จะดูแลได้ ให้กับ รพช. เพื่อดูแลต่อเนื่อง บันทึกในแบบฟอร์ม ที่กำหนด พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

8 การดำเนินงาน โรงเรียน บันทึกรายงานข้อมูล สรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( แบบฟอร์ม 2) ให้โรงพยาบาล ชุมชน ( แบบฟอร์ม 2) โรงพยาบาลชุมชนรายงานผลผ่าน สสจ. เพื่อส่งให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สรุปรายงานข้อมูลผลการคัดกรอง นักเรียน ในภาพของจังหวัดและเขตบริการ ภายใน 31 สิงหาคม 2558

9 เป้าหมายการ ดำเนินงาน www.themegallery.com LOGO ร้อยละ 80 ของเด็กวัย เรียนที่มีปัญหา IQ/EQ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ

10 ข้อมูลติดต่อ สอบถาม ประสานงาน กลุ่มงานวิชาการ ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10 น. ส. ชัฌฎา ลอมศรี มือถือ 089 – 9510453 เบอร์โทรสำนักงาน 053 – 203675 โทรสาร 053 – 203676 E – mail : tang413@hotmail.com tang413@hotmail.com ID Line : tang413

11 ที่อยู่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรม สุขภาพจิต 131 ถนนช่างหล่อ ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 – 203675 โทรสาร 053 – 203676 มือถือ 081 – 681 4758 Website : www.mhc10.net E – mail : mhcr10@yahoo.commhcr10@yahoo.com Face book : ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

12 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt ชัฌฎา ลอม ศรี นักจิตวิทยา แนวทางการ ดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google