งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : ทักษะหัวหน้างาน การบริหารและปฏิบัติการ วันที่ : 8-9 มีนาคม 2555 สถานที่ : ณ อาคารส่งเสริมเทคโนโลยี ผู้จัด : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทยญี่ปุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : ทักษะหัวหน้างาน การบริหารและปฏิบัติการ วันที่ : 8-9 มีนาคม 2555 สถานที่ : ณ อาคารส่งเสริมเทคโนโลยี ผู้จัด : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทยญี่ปุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง : ทักษะหัวหน้างาน การบริหารและปฏิบัติการ วันที่ : 8-9 มีนาคม 2555 สถานที่ : ณ อาคารส่งเสริมเทคโนโลยี ผู้จัด : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทยญี่ปุ่น ) บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2555 อ. บุญชอบ พรรณนิกร

2 เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา งานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 3 วันที่ : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม 2555 สถานที่ : ณ ห้อง 956 ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2555 อ. ศุภโชค พิริยะ สกุล อ. กัลยารัตน์ บุญเนตร อ. สุนัน คง ธงชัย

3 เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา งานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 4 วันที่ : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม 2555 สถานที่ : ณ ห้อง 956 ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2555 อ. เสาวคนธ์ จูง พงษ์ไพศาล คุณขวัญเรือน คงเสือ

4 เรื่อง : การประชุมระดมความคิดเห็นครั้ง 1 “ โครงการ ศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท การวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ไทย ” วันที่ : 28 มีนาคม 2555 สถานที่ : ณ ห้อง Miracle Grand ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผู้จัด : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง พลังงาน บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2555 อ. นิพนธ์ ลาวัณย์โกวิท

5 เรื่อง : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและ ติดตามผลการถ่ายทอด แผนการจัดการความรู้ระดับสถาบันสู่คณะ วิชาและหน่วยงาน ตามตัวบ่งชี้ที่ 7.3 แผนการพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรียนรู้ วันที่ : 9 มีนาคม 2555 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 3 ผู้จัด : สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และ นวัตกรรม บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2555 อ. ศุภโชค พิริยะสกุล อ. ผอบ พลเมือง

6 เรื่อง : การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. เรื่อง “ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วันที่ : 28 มีนาคม 2555 สถานที่ : ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี ผู้จัด : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2555 อ. ศุภโชค พิริยะสกุล อ. ผอบ พลเมือง อ. เสาวคนธ์ จูง พงษ์ไพศาล อ. บุญชอบ พรรณนิกร อ. สุนัน คง ธงชัย อ. ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ. กัลยารัตน์ บุญเนตร คุณเทพนิ รันดร์ โยลุง คุณอารีวรรณ พุทธรักษา คุณอานนท์ จันทร์ลอย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : ทักษะหัวหน้างาน การบริหารและปฏิบัติการ วันที่ : 8-9 มีนาคม 2555 สถานที่ : ณ อาคารส่งเสริมเทคโนโลยี ผู้จัด : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทยญี่ปุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google