งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การกำหนดเป้าประสงค์เชื่อมโยงภารกิจให้สอดคล้องตามมิติการพัฒนาระบบราชการ แบบฟอร์ม ทย.1 มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง 1. วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสาธารณภัย 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐานทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถเชื่อมโยง เครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน 4. สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ประชาชนและชุมชนสามารถใช้ข้อมูลด้านสาธารณภัยประกอบการตัดสินใจในการบริการจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ 2 3 การให้บริการ คุณภาพ ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสาธารณภัย มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ระบบการเชื่อมโยงและสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว 4 5 6 ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ 7 8 9 การพัฒนา องค์กร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์
การกำหนดเป้าประสงค์เชื่อมโยงภารกิจให้สอดคล้องตามมิติการพัฒนาระบบราชการ แบบฟอร์ม ทย.1 ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมีระบบเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถเข้าอำนวยการจัดการภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ประชาชนและชุมชนสามารถใช้ข้อมูลด้านสาธารณภัยประกอบการตัดสินใจในการบริการจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ 2 3 การให้บริการ คุณภาพ ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสาธารณภัย มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ระบบการเชื่อมโยงและสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว 4 5 6 ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ 7 8 9 การพัฒนา องค์กร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์
การกำหนดเป้าประสงค์เชื่อมโยงภารกิจให้สอดคล้องตามมิติการพัฒนาระบบราชการ แบบฟอร์ม ทย.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ ข้อมูลด้านสาธารณภัยที่น่าเชื่อถือ ครบถ้วน 2 การให้บริการ คุณภาพ ให้บริการข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน หน่วยงานภายในและภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 4 ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ 5 การพัฒนา องค์กร การพัฒนาบุคลากร

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์ม ทย.2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ำหนัก (ร้อยละ) 1. ข้อมูลด้านสาธารณภัยที่น่าเชื่อถือ ครบถ้วน จำนวนฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยที่ให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงานภายใน และภายนอก 5 ฐาน 20 จำนวนระบบฐานข้อมูลที่ทำการสำรองข้อมูล (Backup) 5 2. ให้บริการข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน หน่วยงานภายในและภายนอก ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 10 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ จำนวนฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยทั้งหมดที่ได้พัฒนา 4. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายให้มี ประสิทธิภาพ ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบเครือข่ายได้ตลอดปี ร้อยละของจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ร้อยละ 75

5 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์ม ทย.2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ำหนัก (ร้อยละ) 5. การพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากรด้านสารสนเทศที่ผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย ร้อยละ 80 10 ร้อยละของบุคลากรด้านสารสนเทศที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย สนับสนุนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของกรม 6. การประหยัดพลังงาน ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google