งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การใช้แนวการสอนพหุประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวปวีณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การใช้แนวการสอนพหุประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวปวีณา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การใช้แนวการสอนพหุประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวปวีณา สุวรรณปักษ์

3 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลและยังใช้ในการประกอบอาชีพได้อีกด้วยนอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังใช้ในการติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรองเพื่อการแข่งขันและร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการศึกษาดังนั้นในการปฏิรูปการศึกษาไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540 จึงได้เน้นย้ำให้การศึกษาไทยต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานในระดับสากลสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ภาษาอังกฤษจึงยังเป็นภาษาสากลที่ใช้แพร่หลายกันทั่วโลก

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความสามารถทางด้านการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการเรียนโดยใช้แนวการสอนพหุประสาทสัมผัส 2. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจการใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริมความสามารททางการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้น คือการใช้แนวการสอนพหุประสาทสัมผัส ตัวแปรตาม คือความสามารถทางการจดจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จำนวน 47 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จำนวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบคำศัพท์ (Dictation)

7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แผนการเรียนรู้ตามแนวการสอนพหุประสาทสัมผัส จำนวน 5 แผน แผนละ 3คาบ รวมทั้งหมด 15 คาบ คาบละ 50 นาที แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แผนการเรียนรู้ตามแนวการสอนพหุประสาทสัมผัส

8 การรวบรวมข้อมูล ผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนการใช้ทักษะการพูดออกเสียงคำศัพท์ ร่วมกับการแสดงพฤติกรรมทันทีหลังจากเสนอเนื้อหาในที่นี้คือการที่ใช้สื่อต่างๆเช่น ครูผู้สอนยกรูปภาพ หรือทำท่าทางประกอบ ซึ่งอาจมีการฝึกพูดพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ใช้สถิติค่าเฉลี่ยมาตรฐานและร้อยละ

9 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนมีความสามารถทางการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการทดสอบ 3 ครั้ง เฉลี่ยแล้วผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี หลังการเรียนตามแนวการสอนพหุประสาทสัมผัส 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้แนวการสอนพหุประสาทสัมผัสในระดับดี สรุปผลการวิจัย

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การใช้แนวการสอนพหุประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวปวีณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google