งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S: Systems (MIS Approach)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S: Systems (MIS Approach)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S: Systems (MIS Approach)
VS. Value Chain

2 การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หมายถึง การบริหารการจัดการเชิงระบบที่มีมาตรฐาน สากลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีมีคุณภาพในทุกๆด้านของแผนงานประจำ แผนงานนโยบาย และแผนงานยุทธศาสตร์ ในทุกๆ ระดับ โดยมีลักษณะคุณสมบัติและความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงร่วมกันขององค์กรสมัยใหม่ (EA) อย่างน้อยแสดงได้จากลักษณะเป้าหมานตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) คือ

3 มุมมองการบริหารจัดการที่ดีวัดจาก เป้าหมายผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impacts) เช่นปรากฎการณ์ การตรวจสอบความโปร่งใสได้ มีคุณค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุความพึงพอใจ ผลได้เสียของสาธารณชนและหรือแนวร่วม ของกลุ่มภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เช่นหลักการ Target Groups, Stakeholders

4 มุมมองการบริหารจัดการที่ดีวัดจาก เป้าหมายกระบวนการบริหาร (Process) ที่มีการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน กระบวนงานต่างๆ ภายในองค์กร(สำนักงาน กทช.) การมีส่วนร่วม แนวร่วมและ ผลได้เสียของสมาชิกภายในองค์กร (หุ้นส่วนร่วม) ความตกลง นิติธรรมกฎกติกา คุณธรรม ยุติธรรม ความรับผิดชอบ ในองค์กร ไม่เลือกปฎิบัติและโปร่งใส เช่นหลักการ Shareholders, Base on Policy, Strategy และ Routine

5 ลักษณะคุณสมบัติและความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงร่วมกันที่ระบุไว้ ต้องตอบสนองสอดรับกับความต้องการและสิทธิที่จะได้รับ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ (Input) อย่างครบถ้วน ทั้งจากผู้ประกอบการและภาครัฐ ภาษาอังกฤษใช้ว่า The Right to be Inform ของผู้ใช้งาน ภาคประชาชนชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และภาคนักวิชาการ สื่อมวลชน ที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ที่มีมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ลักษณะคุณสมบัติ และความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ระบุมา จะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนา และสร้างเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินวิถีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ ภายใต้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ พอเพียง และยั่งยืน เช่น การดำเนินของระบบสารสนเทศ เป็นสารสนเทศไม่ใช่ข้อมูลธรรมดา จะต้องเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ ต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ การประมวลผลโดย คนและองค์กร สังคม ประเทศ โลก และเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองของประเทศ

6 การจัดทำ ร่างแผนงาน ICT / ฐานข้อมูล / FEED FORWARD
ตัวประมวลผลสารสนเทศ (Information Processors) ทำงานด้วยหลักตรรก VS. สร้างห่วงโซ่คุณค่า Value Chain & RBMS ได้อย่างไร ENTITY: สัจธรรม สภาวะธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ของโลกยุคสารสนเทศ (ระดับสากล World Class) การบริหารจัดการและการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตาม Function-Base, Policy-Base, Strategic-Base ขอบข่ายกรอบกระบวนงาน ICT การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ Enterprise Architecture / RBMS Boundary ทบทวน การบรรลุ คุณภาพ ICT 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ 3.ยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4. แผนงาน / โครงการ (RBMS) การจัดทำ ร่างแผนงาน ICT / ฐานข้อมูล / FEED FORWARD 1. ผลกระทบ ต่อ นโยบาย ภายนอก และภายในองค์กรเพื่อรับส่ง Value Chain 2.ผลลัพธ์ต่อเป้าหมายของแต่ละกระบวนงาน เพื่อประสานเชื่อมโยง Value Chain (Outcome + Impacts) กระบวนงาน จัดการปัจจัยโครง สร้างพื้นฐาน CBIS, TBIS (INPUT) กระบวนการ การบริหารจัดการ ICT ที่ดี (PROCESS) ผลิตผลผลิต คุณภาพ เป้าหมายแผนงาน /โครงการ ICT (OUTPUT) การทบทวนกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน การบริหารจัดการคุณภาพด้าน ITC ผ่านกระบวนการ MIS FEED BACK Concept / Data Base Value CHAIN Vision INPUT Process Output Outcome Feed Back Feed Forward Boundary


ดาวน์โหลด ppt S: Systems (MIS Approach)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google