งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์นริสรา คลองขุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์นริสรา คลองขุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์นริสรา คลองขุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะการขายชั้นสูง เรื่องการบริหารบุคลากรฝ่ายขาย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาการตลาด โดยวิธีการสอนบูรณาการ แบบสอดแทรก (INFUSION) อาจารย์นริสรา คลองขุด

2 ปัญหาการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ข้าพเจ้าในฐานะอาจารย์ผู้สอนก็ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความหลากหลายในการให้ความรู้ ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนแบบบูรณาการที่นำความรู้ในรายวิชาอื่นที่มีความใกล้เคียงในเนื้อหามาผสมผสานความรู้เข้าด้วยกันอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ในระดับที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปใช้ได้จริง จากที่มาและความสำคัญดังกล่าวข้าพเจ้าจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะการขายชั้นสูงเรื่องการบริหารบุคลากรฝ่ายขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการตลาด โดยวิธีการสอนบูรณาการ แบบสอดแทรก (INFUSION)

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะการขายชั้นสูง เรื่อง การบริหารบุคลากรฝ่ายขาย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการตลาด โดยวิธีการสอนบูรณาการ แบบสอดแทรก (INFUSION)

4 กรอบแนวคิด

5 ตารางผังสรุปผล

6 สรุปผลการวิจัย ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการแบบสอดแทรก (INFUSION) มีค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์นริสรา คลองขุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google