งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ The use of instructional package to enhance English pronunciation skill of the first year diploma academic year students in Lanna Polytechnic Chiangmai Technological College

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
นางสาวรัศมี วชิรอาภา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การเตรียมตัวเข้าสู่ AEC หลักสูตร จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มีพื้นฐานในการอ่านคำศัพท์ และการสะกดคำ ไม่ดี คืออ่านออกเสียงคำศัพท์ผิด และสะกดคำศัพท์ผิเป็นส่วนมาก

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

5 กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ทส.4101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 รหัสประจาวิชา ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 11 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

6 ตัวอย่าง ชุดฝึกอ่าน ชุดฝึกการอ่านออกเสียงชุดที่ 1
การอ่านคำที่ประกอบด้วยสระเดี่ยว ชุดฝึกการอ่านออกเสียงชุดที่ 2 การอ่านคำที่ประกอบด้วยสระผสม Can Sold From Shop Ship Trust Paid Gain Opinion Canteen School Feel

7 สรุปผลการวิจัย จำนวนนักศึกษา คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน
ก่อนทำการเรียนการสอน 11 10 5.18 1.54 หลังการทำการเรียนการสอน 7.90 1.14

8 สรุปผลการวิจัย

9 สรุปผลการ ความสามารถในการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้น เนื่องจากเหตุผลบางประการดังต่อไปนี้ ประการแรก การเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เร้าใจสำหรับผู้เรียน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในกิจกรรมละเนื้อหามากขึ้น ประการที่สอง ให้นักศึกษามีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google