งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงบริติช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงบริติช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงบริติช
ความแตกต่างระหว่าง ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงบริติช

2 แต่คำที่แสดงอาชีพ สะกดเหมือนกัน เช่น doctor, tailor, sailor, author
การสะกดคำ หน่วยเติมท้ายคำ บริติช อเมริกัน -our และ -or colour color behaviour behavior labour labor neighbour neighbor แต่คำที่แสดงอาชีพ สะกดเหมือนกัน เช่น doctor, tailor, sailor, author -ise และ -ize privatise privatize authorise authorize standardise standardize แต่กริยาบางคำใช้เหมือนกัน คือ –ise เช่น advise, advertise, revise, surprise

3 -re และ -er centre center fibre fiber litre liter theatre theater metre meter แต่อาชีพของบุคคลใช้ –er เหมือนกัน เช่น farmer, driver, writer, seller, teacher, singer ฯลฯ -ogue และ -og dialogue dialog analogue analog catalogue catalog prologue prolog

4 อื่น ๆ -ce และ -se licence (n) license (n) license (v) practice (n)
practise (n, v) defence (n) defense (n) อื่น ๆ axe ax cheque check doughnut donut grey gray pyjamas pajamas plough plow tyre tire traveller traveler

5 fit fitted dive dived dove burn burnt burned dream dreamt dreamed
ไวยากรณ์ กริยา บริติช อเมริกัน fit fitted dive dived dove burn burnt burned dream dreamt dreamed learn learnt learned smell smelt smelled spell spelt spelled spill spilt spilled travel travelled traveled cancel cancelled canceled

6 a house in Church Street a house on Church Street she’s on a course
การใช้คำบุพบท บริติช อเมริกัน a house in Church Street a house on Church Street she’s on a course she’s in a course at the weekend on the weekend he’s in the team he’s on the team phone me on 3466 call me at 3466 he’s in hospital he’s in the hospital we’re at university we’re at the university speak to him speak with him write to your father write your father

7 การออกเสียง การออกเสียง สำเนียงบริติชและอเมริกัน มีความแตกต่างกันหลายประเด็น - สระในพยางค์ที่มีการเน้นเสียงในสำเนียงอเมริกันจะมีความยาวมากกว่า - เสียงสระของอเมริกันจะมีการออกเสียงสูงขึ้นจมูก (nasalized) มากกว่า - ความแตกต่างหลักๆของเสียงสระได้แก่ อักษร o ในคำว่า home boat ฯลฯ ในสำเนียงบริติช ยาวกว่าและห่อปากมากกว่า ในขณะที่สำเนียงอเมริกันคำว่า boat คล้ายกับคำว่า bought อักษร a ในคำว่า dance fast pass ฯลฯ สำเนียงอเมริกันออกเสียงเป็น /æ/ คล้ายคำว่า mat แต่สำเนียงบริติชออกเสียงเป็น // คล้ายคำว่า arm อักษร o ในคำว่า pot สำเนียงอเมริกันออกเสียง // คล้ายคำว่า arm โดยปากไม่ห่อแต่สำเนียงบริติชออกเสียงเป็น // ซึ่งปากห่อมากกว่า (got, hot)

8 ในสำเนียงบริติชจะมีการออกเสียง /r/ เฉพาะที่ปรากฏหน้าสระเท่านั้น เช่น borrow แต่ในสำเนียงอเมริกัน เสียง /r/ จะถูกออกเสียงทุกตำแหน่ง เช่น red turn offer car ฯลฯ ตัวอักษร t ในสำเนียงอเมริกัน เมื่อปรากฏในตำแหน่งกลางคำจะเป็นเสียงก้องคล้ายเสียง /d/ เช่น writer ออกเสียง /d/ ในคำว่า rider letter คล้ายคำว่า ledder ฯลฯ แต่ถ้ามี /n/ นำหน้า /t/ ข - เสียง /t/ จะไม่ออกเสียง เช่น internet ออกเสียงคล้ายคำว่า innernet entertainment ออกเสียงคล้ายคำว่า ennertainment ฯลฯ - ในสำเนียงบริติช เสียง /u/ หลังตัวอักษร n d หรือ t จะออกเสียง /j/ หน้า /u/ เช่น new dune tune แต่ในสำเนียงอเมริกันออกเสียงเป็น /u/ ปกติคล้ายคำว่า moon

9 สำเนียงภาษาอังกฤษแบบบริติชและอเมริกัน
สระ /  / แบบบริติช แต่เป็นเสียง /  / แบบอเมริกัน laugh fast task car palm half after parcel tomato argument apartment demand สระ /  / แบบบริติช แต่เป็นเสียง /  / แบบอเมริกัน job hot fox got hollow problem collar honest impossible oxygen equality hypothesis

10 preserve discourage circumstance submersion
สระ /  / แบบบริติช และ /  / แบบอเมริกัน fur bird earth curtain preserve discourage circumstance submersion สระ /  / แบบบริติช และ /  / แบบอเมริกัน form northern indoors importance organization subordinate proportion warmth สระ /  / แบบบริติช และ /  / แบบอเมริกัน assume during purity duress deluge resume

11 British English Vowels
Tension of the muscles of lips, tongue and face

12 /gt / (British English)
Phonetic symbols examples Pronunciation /:/ see /si:/ // happy /hpi/ // sit /st/ /e/ ten /ten/ // cat /kt/ /:/ father /f:(r)/ // got /gt / (British English) // saw /s:/ // put /pt/ /u/ actual /ktual/ /u:/ too /tu:/ // cup /kp/ /:/ fur /f:(r)/ // about /bat/

13 Description of English Vowels
// high - front unrounded tense vowel // lax /e/ mid - front // low - front // higher mid - central // lower mid - central // mid - central // low - central // low - back /u/ high - back rounded // // //

14 Diphthongs

15

16 /g/ (British English) // /go/ (American English) /a/ my /ma/
Phonetic symbols examples Pronunciation // say /se/ // go /g/ (British English) // /go/ (American English) /a/ my /ma/ // boy /b/ /a/ now /n/ // near /n (r) / (British English) // hair /h (r) (British English) // pure / pj (r) (British English)

17 American vowels

18 /i/ high front unrounded tense vowel // high front unrounded lax vowel /e/ mid front unrounded tense vowel // mid front unrounded lax vowel // low front unrounded lax vowel // higher-mid central unrounded tense r-colored vowel // mid central unrounded lax r-colored vowel // lower-mid central unrounded tense vowel // mid central unrounded lax vowel /a/ low central unrounded lax vowel /u/ high back rounded tense vowel // high back rounded lax vowel /o/ mid back rounded tense vowel // low back rounded tense vowel


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงบริติช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google