งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ASEAN GAP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ASEAN GAP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ASEAN GAP
สรุป การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ASEAN GAP พืชอาหาร

2 ข้อกำหนดตาม GAP พืช อาหาร
1 น้ำ 2 พื้นที่ปลูก 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 6 การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และเก็บรักษา 7 สุขลักษณะส่วนบุคคล 8 บันทึกข้อมูลและการตามสอบ

3 สรุปข้อกำหนดตามมาตรฐาน GAP พืช อาหาร
รายการ หลัก รอง แนะนำ รวม 1 น้ำ 5 2 7 14 พื้นที่ปลูก 4 3 11 วัตถุอันตรายทางการเกษตร 8 21 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 6 19 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และเก็บรักษา 9 สุขลักษณะส่วนบุคคล บันทึกข้อมูลและการตามสอบ 10 20 23 41 52 116

4 ระดับข้อกำหนด GAP พืชอาหาร มกษ. มีดังนี้
1. ข้อกำหนดหลัก 23 ข้อ ข้อกำหนดรอง 41 ข้อ 3. ข้อแนะนำ 52 ข้อ รวม ข้อ

5 เกณฑ์การตัดสิน 1. ต้องผ่าน Major ทุกข้อ
2. ต้องผ่าน Minor 60% ของข้อกำหนดรอง ทั้งหมด (60% = 25 ข้อ) 3. ต่ออายุ ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6 กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ

7 ภาพที่ ๑

8 ภาพที่ ๒

9 ภาพที่ ๓

10 ภาพที่ ๔

11 ภาพที่ ๕

12 ภาพที่ ๖

13 ภาพที่ ๗

14 ภาพที่ ๘

15 ภาพที่ ๙

16 ภาพที่ ๑๐

17 ภาพที่ ๑๑

18 ภาพที่ ๑๒

19 ภาพที่ ๑๓

20 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ASEAN GAP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google