งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชื่อครูผู้สอน นางสาวนลินภัสร์ ภัคนาริวัฒน์

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ -เพื่อศึกษากราฟในฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยโปรแกรม GSP นำความรู้ในเรื่องกราฟ โดยใช้โปรแกรม GSP ไปออกแบบลวดลายต่างๆ นำลวดลายต่างๆ ที่ออกแบบผลิตเป็นชิ้นงานขึ้นอย่างอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย : เพื่อศึกการสร้างออกแบบลวดลายโดยใช้โปรแกรม GSP บทบาท บุคคลที่เกี่ยวข้อง : ครู นักเรียน ชุดกิจกรรม ผลงาน : ชิ้นงานที่ปรากฏ 1 ชิ้น

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด คำถามประจำหน่วย คำถามประจำบท

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ วิธีการ

6 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google