งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database Management SQL Security.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database Management SQL Security."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database Management SQL Security

2 การเทเบิลสเปซ (Tablespace)
ภายระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลและตารางต่าง ๆ มากมาย ซึ่งตารางเหล่านี้จะอยู่ในเทเบิลสเปซ (Tablespace) โดยปกติระบบฐานข้อมูลจะสร้างเทเบิลสเปซให้ ผู้ใช้สามารถสร้างตารางและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ทันที หากต้องการสร้างเทเบิลสเปซเพื่อเก็บข้อมูลที่คล้ายกันไว้ในเทเบิลสเปซเดียวกันขึ้นมาใช้งานนอกเหนือจากเทเบิลสเปซที่มีอยู่ภายในระบบ ผู้ใช้สามารถสร้างได้ แต่ผู้ที่สร้างนั้นต้อง login เป็น sysdba, system, power user เป็นต้น

3 CREATE TABLESPACE <tablespace_name>
Function: การกำหนดพื้นที่สำหรับการสร้างตารางที่มีลักษณะงานคล้ายกันเข้าภายในฐานข้อมูล CREATE TABLESPACE <tablespace_name> DATAFILE <drive:\folder\file.dbf> SIZE <n> M CREATE TABLESPACE BUU_DATA DATAFILE ‘c:\dbf\buu.dbf’ SIZE 10 M

4 Database Security คือการป้องกันฐานข้อมูลไม่ให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลมาใช้งานที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การขโมยข้อมูล(Theft of information) การปรับปรุงข้อมูล (Unauthorised modification of data) การทำลายข้อมูล (Unauthorised destruction of data)

5 Database Security การรักษาความปลอดภัยนอกจากจะหมายถึงการป้องกันข้อมูลสูญหายแล้ว ยังหมายถึงการป้องกันหรือจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ในฐานข้อมูลนั้น โดยระบบฐานข้อมูลจะกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระดับต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ตามความจำเป็น

6 ประเภทของการเข้าถึงข้อมูล
มีสิทธิ์ในการอ่านข้อมูล (Read authorisation) สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว ไม่สามารถปรับปรุงใด ๆ ได้ มีสิทธิในการเพิ่มข้อมูล (Insert authorisation) สามารถเพิ่มเติมเรคอร์ดใหม่ลงตารางได้ แต่ไม่มีสิทธิ์สำหรับการปรับปรุงข้อมูลในตาราง การเพิ่มข้อมูลคือการเพิ่มค่าในตารางและการเพิ่มค่าลงใน attributes ที่มีค่าเป็น NULL values อยู่ก่อน

7 ประเภทของการเข้าถึงข้อมูล
มีสิทธิ์การปรับปรุงข้อมูล (Update authorisation) มีสทธิ์ปรับปรุงข้อมูลแต่ไม่มีลบข้อมูลออกจากตาราง การปรับปรุงข้อมูลนั้นมีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อมูลบาง attributes มีสิทธิ์ลบข้อมูล (Delete authorisation) สามารถลบข้อมูลจากตารางได้ ผู้ใช้บางคนอาจมีสิทธิ์ทุกอย่างที่กล่าวมาได้ หากได้รับสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

8 Security and Access Control
SQL for Data Control Security and Access Control Commands: CREATE USER ALTER USER DROP USER GRANT REVOKE

9 Security and Access Control
SQL for Data Control Security and Access Control Based on three central objects: Users Database objects <table, relation or view > Privileges (select, insert, update, delete, references)

10 CREATE USER CREATE USER <user_name>
Function: การสร้างบัญชีผู้ใช้ในระบบฐานข้อมูล CREATE USER <user_name> IDENTIFIED BY <password> DEFAULT TABLESPACE <tablespace_name> CREATE USER Silva IDENTIFIED BY buu CREATE USER Silva IDENTIFIED BY buu DEFAULT TABLESPACE BUU_DATA

11 ALTER USER Function: ALTER USER <user_name>
การปรับปรุงบัญชีผู้ใช้ในระบบฐานข้อมูล ALTER USER <user_name> [ IDENTIFIED BY <password> ] [ DEFAULT TABLESPACE <tablespace_name>] [QUOTA <n> {K|M} ON <tablespace_name>] ALTER USER Silva QUOTA 15 M ON Buu_Data ALTER USER Silva IDENTIFIED BY buu123

12 DROP USER DROP USER <user_name> Function:
การลบบัญชีผู้ใช้ในระบบฐานข้อมูล DROP USER <user_name> DROP USER Silva

13 GRANT <privilege list> ON <relation/table or view>
Function: การให้สิทธิ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรวมถึงการให้สิทธิ์ในการติดต่อฐานข้อมูลด้วย GRANT <privilege list> ON <relation/table or view> TO <user list> GRANT SELECT, INSERT ON Employee TO Silva GRANT UPDATE(Designation) ON Employee TO Silva, Dias

14 Examples: Privileges Category Examples INDEX CREATE ANY INDEX
ALTER ANY INDEX DROP ANY INDEX TABLE CREATE TABLE CREATE ANY TABLE ALTER ANY TABLE DROP ANY TABLE SELECT ANY TABLE UPDATE ANY TABLE DELETE ANY TABLE SESSION CREATE SESSION ALTER SESSION TABLESPACE CREATE TABLE SPACE ALTER TABLESPACE DROP TABLESPACE

15 REVOKE <privilege list> ON <relation or view>
Command: REVOKE Function: การถอนสิทธิ์คืนจากผู้ใช้ REVOKE <privilege list> ON <relation or view> FROM <user list>

16 REVOKE REVOKE SELECT ON Employee FROM Silva REVOKE UPDATE(Designation) ON Employee FROM Silva


ดาวน์โหลด ppt Database Management SQL Security.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google