งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์นันทิพร ม่วงแจ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์นันทิพร ม่วงแจ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อาจารย์นันทิพร ม่วงแจ่ม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดย อาจารย์นันทิพร ม่วงแจ่ม

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนขาดทักษะในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เรียนกรอกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 91) ไม่ถูกต้อง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50

4 สมมติฐานการวิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านเกณฑ์มากกว่า 50% จากผลการทดสอบหลังเรียน

5 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
-นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 68 คน ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ตัวแปรต้น -แบบฝึกปฏิบัติการกรอกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 91) ตัวแปรตาม -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงขึ้น

6 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
สร้างแบบฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ( ผช.ผอ.สำนักบริหารวิชาการ) จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ การประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้แบบฝึกปฏิบัติ

7 ผลการวิจัย ตารางการเปรียบผลสัมฤทธิ์ก่อน – หลัง การใช้แบบฝึกปฏิบัติ
รายการ จำนวน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่าน เกณฑ์ ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ 68 52 76.47 16 23.53 หลังการใช้แบบฝึกทักษะ 30 44.12 38 55.88

8 สรุปผลการวิจัย จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้แบบฝึกปฏิบัติ และหลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ สูงกว่า ก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ

9 ข้อเสนอแนะ 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ทำวิจัยควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละกรณีมาพัฒนาปรับกระบวนการเรียนการสอนของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ผู้ทำการวิจัยควรศึกษาถึงวิธีการสอนในแบบอื่น ๆ หรือกิจกรรมการเรียนการสอนอื่น ๆ เพื่อนำมาพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้สูงขึ้น

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์นันทิพร ม่วงแจ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google