งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552-2554
วิสัยทัศน์ :เป็นหน่วยงานกลางของรัฐดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศที่มีมาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักประกันให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย น่าอยู่ พันธกิจ : 1. วางแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย 2. ปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 3. ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4. ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย เป้าหมาย : เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 1. การยกระดับขีดความสามารถใน การบริหารจัดการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 2. การเพิ่มขีดความสามารถการเตรียมความพร้อมในการจัดการ สาธารณภัย 3. การบริหารจัดการ สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน 4. การปรับปรุงการฟื้นฟูและบูรณะหลังเกิดภัย 5. การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิผล ป้องกันและลดผลกระทบจาก สาธารณภัย ทั้งเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง ลดความเสี่ยงของประชาชนจากภัยพิบัติ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ และฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ อย่างเป็นธรรมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายได้รับการปรับปรุงและซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ สร้างความพร้อมบริหารจัดการสาธารณภัย บริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตการณ์ ความพึงพอใจในการบริการของกรม องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง สังคมเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย องค์กรเอกชน อาสาสมัคร ชุมชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย คุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล คุณภาพการให้บริการ ระบบป้องกัน โดยนำแผน/มาตรการมาใช้ในการจัดการสาธารณภัย ฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบพยากรณ์และ การเตือนภัย ศูนย์เรียนรู้ทางวิชาการด้านภัยพิบัติระดับประเทศ/ภูมิภาค/จังหวัด สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สร้างเครือข่ายทุกระดับทั้งในประเทศและนอกประเทศ พัฒนาระบบบัญชาการและอำนวยการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ การประสาน การสนับสนุนการช่วยเหลือทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย กระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรับรู้ข่าวสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย ที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ กองทุนเพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณภัย ประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสาธารณภัย พัฒนาโครงสร้าง ในเชิงป้องกันด้าน สาธารณภัย จัดตั้งหน่วยประเมินความเสียหายและความเสี่ยง บริหารงานกองทุนเพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสื่อ สาร เพื่อการจัดการสาธารณภัย ผลักดันให้มีการนำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ /จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม พัฒนาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/จังหวัด/ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้มีแผนแม่บทด้านสาธารณภัยครอบคลุมภัยทุกประเภทและส่งเสริมการใช้แผนแม่บทให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ความเสียหายจาก สาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงระบบการประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง พัฒนาองค์กร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับจัดการสาธารณภัย พัฒนาระบบกฎหมายด้าน สาธารณภัย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก พัฒนาระบบบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google