งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากรส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง ประกาศ 8 พฤษภาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากรส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง ประกาศ 8 พฤษภาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากรส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง ประกาศ 8 พฤษภาคม 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเชี่ยวชาญประเภทกิจการก่อสร้าง ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 ที่ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ ให้ยึดถือประกาศฉบับนี้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้เข้ารับการทดสอบบุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (2) เป็นผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง หรือสาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า (3) เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่าประเภทวิชาโยธา หรือก่อสร้าง หรือสาขางานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี (4) เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าประเภทวิชาโยธา หรือก่อสร้าง หรือสาขางานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ปี 2. ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบให้ยื่นแบบคำขอตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมหลักฐานต่อสำนักความปลอดภัยแรงงาน ศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอนุญาต

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. การทดสอบบุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง ประกอบด้วย (1) การทดสอบภาคทฤษฎีเพื่อประเมินความรู้ ใช้ข้อสอบเป็นแบบปรนัยคิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด โดยต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 (เนื้อหาของแบบทดสอบ ดังในประกาศนี้) (2) การทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อประเมินทักษะความสามารถและจัดทำรายงานคิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 (เนื้อหาวิชาในการทดสอบ ดังในประกาศ)

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากรส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง ประกาศ 8 พฤษภาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google