งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย อัมพร เหง้ากอก เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย อัมพร เหง้ากอก เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย อัมพร เหง้ากอก เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาง ฉวีวรรณ เที่ยงคำ

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน / โครงการทุกเดือน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน / โครงการทุกเดือน มีแผนการการปฏิบัติงาน / โครงการทุกเดือน มีแผนการการปฏิบัติงาน / โครงการทุกเดือน มีแผนการถ่ายทอดความรู้ที่ ตอบสนองความต้องการของ เกษตรกร มีแผนการถ่ายทอดความรู้ที่ ตอบสนองความต้องการของ เกษตรกร

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง ข้าวนาปี เรื่อง ข้าวนาปี ชื่อกิจกรรม ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวเหนียว ชื่อกิจกรรม ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวเหนียว ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมมะลิ 105 พื้นที่ 1,864 ไร่ ผลผลิตรวม 904.04 ตัน ข้าวเปลือกผลผลิต เฉลี่ย 485 กก./ ไร่ ข้าวเหนียว พื้นที่ 12,563 ไร่ ผลผลิตรวม 6,909.05 ตัน ข้าวเปลือกผลผลิต เฉลี่ย 550 กก./ ไร่ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมมะลิ 105 พื้นที่ 1,864 ไร่ ผลผลิตรวม 904.04 ตัน ข้าวเปลือกผลผลิต เฉลี่ย 485 กก./ ไร่ ข้าวเหนียว พื้นที่ 12,563 ไร่ ผลผลิตรวม 6,909.05 ตัน ข้าวเปลือกผลผลิต เฉลี่ย 550 กก./ ไร่

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพอัดเม็ด น้ำหมักชีวภาพ จุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพอัดเม็ด น้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านโจด ตำบล หนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านโจด ตำบล หนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย สุทัศน์ เสนาหมื่น ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย สุทัศน์ เสนาหมื่น ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ

5 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การทำการประมง การทำการประมง การปลูกไผ่นอกฤดู การปลูกไผ่นอกฤดู การทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพอัดเม็ด การทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพอัดเม็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ งานวิสาหกิจชุมชน งานวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ปี 2550 โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ปี 2550 อบรมเกษตรกรโครงการ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช อบรมเกษตรกรโครงการ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช อบรมเกษตรกรโครงการ เกษตรอินทรีย์ อบรมเกษตรกรโครงการ เกษตรอินทรีย์ อบรมกลุ่มสตรีตำบลหนองข่า อบรมกลุ่มสตรีตำบลหนองข่า

7 ภาพกิจกรรม

8 ภาพกิจกรรม ( ต่อ )

9


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย อัมพร เหง้ากอก เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google