งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Intelligence (BI) ธุรกิจอัจฉริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Intelligence (BI) ธุรกิจอัจฉริยะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Intelligence (BI) ธุรกิจอัจฉริยะ

2 BI คือ ความสามารถในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับปัญหาทางด้านธุรกิจ BI เป็นแนวคิดที่ทำให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง เพราะเป็นหลักการในการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และรักษาระดับของความสามารถในการทำกำไรขององค์กร (Intelligent enterprise) การนำหลักของ BI ไปประยุกต์ใช้ ทำให้สามารถทำนายภาวะทางธุรกิจและตลาดในอนาคตว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร และองค์กรจะปรับตัวอย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร

3 ระบบ BI คือ software ที่นำมาใช้เป็น เครื่องมือช่วยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
Present ในรูป Dashboards ระบบ BI ที่เป็นที่รู้จักได้แก่ SAS, SAP, PANORAMA NECTO, AVITAS,

4 Chapters 1 Introduction to BI, BICC, มาตรฐานสำหรับ BI 2 Planning a Business Intelligence Competency Center 3 ต้นทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่นำหลักการของ BI ไปสู่ธุรกิจ และผู้ประกอบธุรกิจ คือผู้ใช้ BI 4 กระบวนการด้านความรู้ คือ กระบวนการที่ต้องการข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ในองค์กรอย่างถูกวิธี 5 วัฒนธรรม คือ การพิจารณาว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการใช้หลักการของ BI และมันถูกกระทบโดย BI อย่างไร 6 โครงสร้างพื้นฐาน คือ เทคโนโลยีที่ใช้กับแนวคิดของ BI

5 แนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence Competency Center (BICC)
BICC เป็นทีมงานที่สร้างขึ้นระหว่างแผนกในองค์กรโดยมีงาน บทบาท และหน้าที่ในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ BI ในองค์กร BICC ทำให้องค์กรเกิดความร่วมมือ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร นอกจากนั้น BICC ช่วยให้ข้อมูลถูกแบ่งปันอย่างทั่งถึงตลอดองค์กร เพื่อที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรประสบความสำเร็จ BICC ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของความรู้ในองค์กร และช่วยเพิ่มความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งทำให้ธุรกิจดำเนินไปตามเป้าหมาย

6 มาตรฐานสำหรับ Business Intelligence
มาตรฐานในการพิจารณาว่าเป็นระบบ BI อย่างแท้จริงมีดังต่อไปนี้ Breadth ความกว้าง Depth ความลึก Completeness ความสมบูรณ์ Advanced analytics การวิเคราะห์ล่วงหน้า Data quality คุณภาพข้อมูล Intelligence storage การเก็บข้อมูลอย่างฉลาด

7 ความท้าทาย 6 ประการ ในการใช้ BI
Data challenges หรือ ความท้าทายด้านข้อมูล Technology Challenges ความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี Process Challenges ความท้าทายทางด้านกระบวนการ Strategy Challenges ความท้าทายทางด้านกลยุทธ์ Users Challenges ความท้าทายด้านผู้ใช้ Cultural Challenges ความท้าทายด้านวัฒนธรรม

8 Chapter 2: Planning a Business Intelligence Competency Center: Using the Information Evolution Model

9 เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ BI ภายในองค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการวิเคราะห์ไม่ควรที่จะมุ่งเฉพาะแต่ระบบและเทคโนโลยีเท่านั้น โดยควรที่จะพิจารณาถึงผู้ที่ใช้ข้อมูล กระบวนการที่ใช้ในการสนับสนุน และวัฒนธรรมข้อมูลภายในองค์กรด้วย ความผันผวนทางธุรกิจเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการ BI ในองค์กร ดังนั้นองค์กรควรมีการประเมินและวิเคราะห์ความต้องการ BI เป็นระยะๆ

10 รูปแบบการวิวัฒนาการทางข้อมูล Information Evolution Model
Model นี้สามารถช่วยให้เราระบุและวัดระดับการเจริญเติบโตของ BI ในปัจจุบันขององค์กร ซึ่งจะทำให้เราสามารถกำหนดขอบเขตขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อวางแนวทางBIและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ใน Model นั้นประกอบไปด้วย 4 มิติที่สำคัญที่ต้องพิจารณา Model มี 5 ระดับ

11 4 มิติ ที่สำคัญของ Model วิวัฒนาการทางข้อมูล
มิติที่ 1: ทุนมนุษย์(คน)(Human Capital (people)) มิติที่ 2 : กระบวนการทางความรู้ (Knowledge Processes) มิติที่ 3 : วัฒนธรรม (Culture) มิติที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร

12 รูปแบบวิวัฒนาการข้อมูล 5 ระดับ
ระดับที่ 1: ระดับปฏิบัติการ (operate) ระดับที่ 2: การรวบรวม (Consolidate) ระดับที่ 3: การผสมผสาน(Integrate) ระดับ 4: การทำให้มีผลดีที่สุด(Optimize) ระดับ 5: สิ่งใหม่/ปรับปรุง(Innovate)


ดาวน์โหลด ppt Business Intelligence (BI) ธุรกิจอัจฉริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google