งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติเรื่องตารางแจกแจงความถี่ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติเรื่องตารางแจกแจงความถี่ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติเรื่องตารางแจกแจงความถี่ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ” โดย นางบังอร สุยะนา

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ทางสถิติ ผู้วิจัยได้ทดลองให้ผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะหลาย ๆ ครั้ง ซ้ำ ๆ จนเกิดการเรียนรู้ และเกิดความชำนาญ ผู้วิจัยจึงทำการศึกษา และ พัฒนาแบบฝึกกระบวนการคิดเพื่อแก้โจทย์ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางสถิติต่อไป

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติเรื่องการแจกแจงความถี่ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางวิชาสถิติเรื่องการแจกแจงความถี่

4 กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติ เรื่อง ตารางแจกแจงความถี่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ เรื่อง ตารางแจกแจงความถี่

5 ตารางเปรียบเทียบ

6 สรุปผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติ เรื่อง ตารางแจกแจงความถี่ จำนวน 3 ฉบับ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.32/87.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางสถิติเรื่องตารางแจกแจงความถี่เฉลี่ยหลังใช้แบบฝึกทักษะ สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้แบบฝึกทักษะ 5.80 ซึ่งต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติเรื่องตารางแจกแจงความถี่ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google