งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สัมมนาวางแผนปฏิบัติงานโครงการ และชี้แจงระเบียบการเงิน การบัญชี ตามระเบียบเงินรายได้ จากการรับจ้างผลิต และ จำหน่ายปัจจัยการเกษตรของศูนย์ ปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สัมมนาวางแผนปฏิบัติงานโครงการ และชี้แจงระเบียบการเงิน การบัญชี ตามระเบียบเงินรายได้ จากการรับจ้างผลิต และ จำหน่ายปัจจัยการเกษตรของศูนย์ ปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. สัมมนาวางแผนปฏิบัติงานโครงการ และชี้แจงระเบียบการเงิน การบัญชี ตามระเบียบเงินรายได้ จากการรับจ้างผลิต และ จำหน่ายปัจจัยการเกษตรของศูนย์ ปฏิบัติการ งบประมาณ 180,000 บาท * อยู่ ระหว่างรอพิจารณาอนุมัติ * กลุ่มบุคคลเป้าหมาย 110 ราย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการละ 2 ราย 48 ศูนย์ = 96 ราย เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 14 ราย

3 2. พัฒนาแปลงเรียนรู้ / จุดเรียนรู้ ศูนย์ฯ ละ 5 แปลง = 240 แปลง งบประมาณ 1,200,000 บาท ( แปลง / จุด ละ 5,000 บาท ) ตัวชี้วัด (KPI) ศูนย์ปฏิบัติการ 47 ศูนย์ มีแปลง / จุดเรียนรู้ที่มีความพร้อม ในการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพและ ถ่ายทอด

4 ตารางแจกแจงงบประมาณ ( กิจกรรมที่ 2) ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง 9 ศูนย์ 225,00 0 บาท ศูนย์พืชสวน 12 ศูนย์ 300,00 0 บาท ศูนย์ยางพารา 1 ศูนย์ 25,000 บาท ศูนย์เยาวชนฯ 1 ศูนย์ 25,000 บาท ศูนย์เกษตรที่สูง 6 ศูนย์ 150,00 0 บาท ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรศูนย์ๆ ละ 25,000 บาท (3 ศูนย์ ) ศูนย์ฯ จ. ชัยนาท 50,000 บาท ศูนย์ฯ จ. ชัยนาท 25,000 บาท + ศูนย์ฯ จ. ลพบุรี 25,000 บาท 125,00 0 บาท ศูนย์บริหารศัตรูพืช 9 ศูนย์ 225,00 0 บาท ศูนย์ผึ้ง 5 ศูนย์ 125,00 0 บาท

5 3. ฝึกอาชีพเฉพาะด้าน 47 ศูนย์ฯ เกษตรกร 9,600 ราย รายละ 250 บาท ประกอบด้วย ค่าอาหาร / เครื่องดื่ม 50 บาท ค่าวัสดุและสื่อประกอบการ ฝึกอบรม 100 บาท ค่าพาหนะของเกษตรกร 100 บาท ตัวชี้วัด (KPI) เกษตร 9,600 ราย ได้รับการ ฝึกอาชีพตามความสนใจ ของตนเอง

6 ตารางแจกแจงงบประมาณ ( กิจกรรมที่ 3) ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง 9 ศูนย์ (7 ศูนย์ๆ ละ 200 ราย ) ศูนย์ฯ จ. อุดรธานี + ศูนย์ฯ จ. ลำพูน ศูนย์ละ 250 ราย 475,000 บาท ศูนย์พันธุ์พืชสวน 12 ศูนย์ (11 ศูนย์ๆ ละ 200 ราย ) ศูนย์ฯ จ. กระบี่ 250 ราย 612,500 บาท ศูนย์ยางพารา 1 ศูนย์ 200 ราย ( ฝึกอบรม 4 วัน ) วันละ 250 บาท 1 วัน วันละ 50 บาท 3 วัน 100,000 บาท ศูนย์เยาวชนฯ 1 ศูนย์ 200 ราย 50,000 บาท ศูนย์เกษตรที่สูง 6 ศูนย์ (5 ศูนย์ๆ ละ 200 ราย ) ศูนย์ฯ จ. กาญจนบุรี 250 ราย ) 312,500 บาท

7 ตารางแจกแจงงบประมาณ ( กิจกรรมที่ 3) ( ต่อ ) ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ๆ ละ 150 ราย (3 ศูนย์ ) ศูนย์ จ. ชัยนาท 300 ราย ศูนย์ จ. ชัยนาท 150 ราย + ศูนย์ จ. ลพบุรี 150 ราย 187,50 0 บาท ศูนย์บริหารศัตรูพืช 9 ศูนย์ๆ ละ 200 ราย 450,00 0 บาท ศูนย์ผึ้ง 5 ศูนย์ (4 ศูนย์ๆ ละ 200 ราย ) ศูนย์ฯ จ. จันทบุรี 250 ราย 262,50 0 บาท รวม 2,450,0 00 บาท


ดาวน์โหลด ppt 1. สัมมนาวางแผนปฏิบัติงานโครงการ และชี้แจงระเบียบการเงิน การบัญชี ตามระเบียบเงินรายได้ จากการรับจ้างผลิต และ จำหน่ายปัจจัยการเกษตรของศูนย์ ปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google