งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ

3 ค่ากลางของข้อมูล

4 มัธยฐานของข้อมูล ที่แจกแจงความถี่
มัธยฐานของข้อมูล ที่แจกแจงความถี่

5 ความถี่สะสม ความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใด คือ ผลบวกของความถี่ของค่านั้นหรืออันตรภาคชั้นนั้น กับความถี่ของค่าหรืออันตรภาคชั้นที่มีช่วงคะแนนต่ำกว่าทั้งหมด หรือสูงกว่าทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่ง

6 อันตรภาคชั้น ความถี่ ความถี่สะสม รวม 30 1 + 3 + 11 + 23 + 27 + 30

7 อันตรภาคชั้น ความถี่ ความถี่สะสม รวม 75

8 หลักการหามัธยฐานจากตารางแจกแจงความถี่
1. สร้างตารางช่องความถี่สะสมเพิ่ม 2. หาตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่โดยใช้สูตร เมื่อ N คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด

9 3. นำค่าที่ได้จากข้อ 2 มาพิจารณาในช่องความถี่สะสม
4. ค่าจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่ ตำแหน่งมัธยฐานอยู่ คือ ค่าโดยประมาณของมัธยฐานนั้น

10 จงหามัธยฐานจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้

11 คะแนน ความถี่ รวม 20

12 คะแนน ความถี่ ความถี่สะสม รวม 20 3 7 13 18 20

13 หาตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่ ตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่
จากสูตร วิธีทำ ตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่

14 คะแนน ความถี่ ความถี่สะสม รวม 20 3 7 13 18

15 นั่นคือ มัธยฐานจะอยู่ตำแหน่งที่ 10
นั่นคือ มัธยฐานจะอยู่ตำแหน่งที่ ในช่องความถี่สะสม แต่ตำแหน่งที่ จะอยู่ในชั้น ซึ่งตรงกับ 6 คะแนน ค่ามัธยฐาน = 6 คะแนน

16 จงหามัธยฐานจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้

17 คะแนน ความถี่ รวม 30

18 คะแนน ความถี่ ความถี่สะสม รวม 30 2 7 15 25 28 30

19 หาตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่ ตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่
จากสูตร วิธีทำ ตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่

20 คะแนน ความถี่ ความถี่สะสม รวม 30 2 7 15 25 28

21 นั่นคือ มัธยฐานจะอยู่ตำแหน่งที่ 15
นั่นคือ มัธยฐานจะอยู่ตำแหน่งที่ ในช่องความถี่สะสม แต่ตำแหน่งที่ จะอยู่ในอันตรภาคชั้น ซึ่งมีจุดกึ่งกลางชั้นคือ 11 คะแนน ค่ามัธยฐานโดยประมาณ = 11 คะแนน

22 ความถี่สะสม รายได้/วัน (บาท) ความถี่ รวม 50

23 อันตรภาคชั้น ความถี่ ความถี่สะสม รวม 132

24 พบกันใหม่วันพรุ่งนี้
เรื่อง สถิติ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google