งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section
เมื่อคืนนี้ท่านนอนเวลาเท่าไร? เมื่อเช้านี้ท่านตื่นนอนเวลาเท่าไร? ท่านทานอาหารเช้าหรือยัง? ท่านทานอาหารเช้าที่ไหน? ท่านทานอะไรเป็นอาหารเช้า?

2 ประชากรและตัวอย่างสุ่ม
โคพื้นเมืองในประเทศไทย

3 ประชากรและตัวอย่างสุ่ม
หมูในภาคอีสาน

4 ประชากรและตัวอย่างสุ่ม

5 ประชากรและตัวอย่างสุ่ม
สมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของสุกรพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ค สุกรพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ค ประชากร ตัวอย่างสุ่ม ค่าเฉลี่ย 𝑌 ความแปรปรวน 2 S2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD, S

6 สุกรพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ค
ประชากร ตัวอย่างสุ่ม ค่าเฉลี่ย 𝑌 ความแปรปรวน 2 S2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD, S

7 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ประชากร ตัวอย่างสุ่ม 𝑌 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE)

8 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE)
เป็นค่าที่ใช้อธิบายว่า ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างสุ่ม ( 𝒀 ) ใช้เป็นตัวแทนค่าเฉลี่ยประชากร () ได้ดีเพียงใด 𝑆𝐸= 𝑆𝐷 𝑛

9 รูปแบบการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
𝒀  SD = 10  2 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝒀  SE = 10  2 ค่าเฉลี่ย  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

10 ตอนนี้ได้วัตถุประสงค์ข้อไหนบ้าง?
สามารถอธิบายการแจกแจงแบบปกติได้ สามารถอธิบายค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐานได้ สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนได้ สามารถอธิบายค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานได้

11 เนื้อหา

12 สรุปบทเรียนที่ 1 ประชากร vs ตัวอย่างสุ่ม  SE
การบอกลักษณะของข้อมูล  Mean กับ SD หรือ SE %CV เป็นการบอกการกระจายเป็น %จากค่าเฉลี่ย

13 QUIZ หลังเรียน Standard Error (SE) จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าใด
𝑆𝐸= 𝑆𝐷 𝑛


ดาวน์โหลด ppt QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google