งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม 2557

2 สรุปสาระสำคัญ “สารอินทรีย์ระเหย” หมายความว่า สารประกอบที่มีคาร์บอนอินทรีย์ (Organic Carbon) เป็นองค์ประกอบหลัก และมีความดันไอมากกว่า 0.1 มิลลิเมตรปรอท ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท แต่ไม่รวมถึง มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ โลหะคาร์ไบด์หรือคาร์บอเนต แอมโมเนียมคาร์บอเนต “โรงงานอุตสาหกรรมเคมี” หมายถึง โรงงานลำดับที่ 42 หรือลำดับที่ 44 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวน การผลิต ตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป และมีการผลิตหรือใช้สารเบนซีน หรือสาร 1, 3 – บิวทาไดอีน “ปล่องหรือท่อระบายอากาศเสีย” หมายความว่า ปล่องหรือท่อที่รวบรวมอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่มีการผลิตหรือใช้สารเบนซีน หรือสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน เพื่อระบายออกสู่บรรยากาศ แต่ไม่รวมถึงปล่องหรือท่อที่รวบรวมอากาศเสียจากถังกักเก็บสารเคมี เตา (Furnace) หม้อไอน้ำ (Boiler) เตาเผา (Incinerator) เตาเผาชนิด Thermal Oxidizer หอเผาทิ้ง (Flare)

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. กำหนดมาตรฐานควบคุมความเข้มข้นของการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ไว้ดังต่อไปนี้ (1) สารเบนซีน ต้องมีค่าไม่เกิน 7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (2) สาร 1, 3 - บิวทาไดอีน ต้องมีค่าไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. การตรวจวัดค่าสารเบนซีน และค่าสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จากปล่องหรือท่อระบายอากาศเสียให้ใช้วิธีตรวจวัดที่ ๑๘ Measurement of Gaseous Organic Compound Emissions by Gas Chromatography ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3. การคำนวณผลการตรวจวัด ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะที่ตรวจวัด 4. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google