งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ทางการตลาด Marketing Function

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ทางการตลาด Marketing Function"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ทางการตลาด Marketing Function

2 หน้าที่ทางการตลาด เป็นกิจกรรมทางการตลาดด้านต่างๆ
1.หน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า 2. การวางแผนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. การซื้อ 4. การขาย 5. การจัดมาตรฐานและการแบ่งเกรดผลิตภัณฑ์

3 หน้าที่ทางการตลาด (1) เป็นกิจกรรมทางการตลาดด้านต่างๆ ในการที่จะได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในการตลาดให้มากที่สุด โดยมีการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าและบริการ การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจัดแบ่งได้ 5 ลักษณะ 1.หน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า เป็นหน้าที่ในด้านการวางแผนและการพัฒนาสินค้าและบริการมาเสนอขายให้มาเสนอขายให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ด้วยวิธีการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตผู้ขายผู้บริโภคคือ

4 หน้าที่ของการตลาด (2) 2. การวางแผนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการกำหนดรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะเสนอขาย หรือจะทำการ คิดค้น วิจัย และพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อสร้างให้กิจการสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในตลาด

5 หน้าที่ทางการตลาด (3) การซื้อ จะเกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบมาทำการผลิตสินค้า การซื้อไปทำเพื่อขายต่อ การซื้อในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการขายขณะนั้น

6 หน้าที่ของการตลาด (4) 4. การขาย เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อตลาด เมื่อกิจการนำมาวัตถุดิบมาทำการแปรรูปและการทำการผลิตเป็นตัวสินค้าแล้ว จะต้องมีการจัดการให้สินค้าได้หมุนเวียนเปลี่ยนมือ อ้างอิงจาก ชื่อผู้แต่ง : พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต,ปี พ.ศ.2548,ชื่อเรื่อง บทบาทและความสำคัญของการตลาด, ชื่อหนังสือ การหาข้อมูลทางการตลาด,สำนักพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด. หน้า โดย นายประมุกข์ พรหมพุ้ย , นายอภิชาติ เข็มกลัด

7 หน้าที่ทางการตลาด (5) 5. การจัดมาตรฐานและการแบ่งเกรดผลิตภัณฑ์ เพื่อเกิดความสะดวกและเหมาะกับการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ

8 หน้าที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าและบริการให้ใกล้ผู้บริโภคให้มากที่สุด 1.การขนส่ง เป็นการขนถ่ายสินค้าจากแหล่งขายไปยังผู้ซื้อด้วยพาหนะต่างๆเช่น เครื่องบิน รถไฟ รถยนต์ ฯลฯ 2.การเก็บรักษา เป็นการสร้างอรรถประโยชน์ด้านเวลาให้แก่สินค้าก่อให้เกิดคุณภาพสินค้าที่ดี

9 หน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุน
หน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุน 1.การเงิน การจัดหาเงินทุนต่างๆเพื่อมาใช้ในการดำเนินงาน 2.การรับภาระความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นได้กับการดำเนินธุรกิจ เช่น หนี้สูญ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ 3.การจัดหาข้อมูลทางการตลาด เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆความต้องการของลูกค้า ภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ทางการตลาด Marketing Function

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google