งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ 6. บูรณาการความร่วมมือด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ 6. บูรณาการความร่วมมือด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ 6. บูรณาการความร่วมมือด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร เครือข่าย 5. เตรียมความพร้อม ยานพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ด้านสา ธารณภัย 1. สนับสนุนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรเครือข่าย 2. ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ ใช้ในภารกิจ ของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและ องค์กรเครือข่าย 8. พัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรและองค์กร 3. ซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ชุดส่วนประกอบ อุปกรณ์ สนับสนุนศูนย์ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัยเขต และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 4. ถ่ายทอด วิชาการด้าน เครื่องจักรกล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7. ลดการใช้ พลังงานของ องค์กร กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. คิดค้น พัฒนาดัดแปลง และผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย 2. ทดสอบเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้วยเครื่องมือ พิเศษเฉพาะอย่าง 3. ซ่อม ซ่อมสร้าง ซ่อมปรับปรุงสภาพยานพาหนะ เครื่องจักรกลที่เกินขีดความสามารถของศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ การวางระบบ การบริหาร เครื่องจักรกล รวมทั้งสนับสนุนด้าน การซ่อมให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1. สนับสนุนงานด้านวิศวกรรม เครื่องกล กรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย และ องค์กรเครือข่าย 1. ร้อยละของผลงานที่ดำเนินการแล้ว เสร็จเทียบกับงานที่ได้รับ มอบหมาย ร้อยละ 80 10 2. ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ ใช้ในภารกิจของ กรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย และ องค์กรเครือข่าย 2. จำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่คิดค้น พัฒนาดัดแปลงขึ้นมา ใช้งาน 1 ชิ้น 10 3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เทียบกับ ที่ได้รับมอบหมาย หรือร้องขอ ร้อยละ 80 15 3. ซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ชุดส่วนประกอบ อุปกรณ์ สนับสนุน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เขต และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 4. ร้อยละของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ชุดส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ซ่อมแล้วเสร็จเทียบกับที่ได้รับ มอบหมายหรือร้องขอ ร้อยละ 80 15

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 4. ถ่ายทอดวิชาการด้าน เครื่องจักรกล องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ รับการ สนับสนุนด้านวิชาการเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 80 10 5. เตรียมความพร้อม ยานพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ด้านสา ธารณภัย 6. ร้อยละของการให้การสนับสนุน ยานพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยเทียบกับการร้อง ขอ ร้อยละ 80 10 6. บูรณาการความร่วมมือด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น หรือองค์กรเครือข่าย 7. ร้อยละของความร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บรรลุผลเทียบกับที่ร้องขอ ร้อยละ 80 10

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 7. ลดการใช้พลังงานของ องค์กร 8. ระดับความสำเร็จในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้ พลังงาน 10 1) ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของเครื่องปรับอากาศที่ได้ ทำความสะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบ ประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100 8. พัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรและองค์กร 9. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 60 10


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ 6. บูรณาการความร่วมมือด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google