งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รถราชการ หมายถึง รถประจำตำแหน่ง ,รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง, รถรับรอง การขอใช้ ต้องมีใบขออนุญาตใช้รถ และได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจ รถราชการ ต้องมีสมุดบันทึกการใช้รถแต่ละคัน พนักงาน ขับรถให้บันทึกการใช้รถตามความเป็นจริง การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุง จะต้องเก็บรักษาไว้ในที่ ปลอดภัยและมีรายละเอียดประวัติการซ่อม คู่มือการจดทะเบียน ต้องมีการต่อทะเบียนทุกคัน ทุกปี การทำประกันภัยรถราชการ ต้องมีการประกันภัยภาค บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ (พรบ) กรณีการประกันภัยภาคสมัครใจ หน่วยงานพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

2 แบบบันทึกประเภทรถ

3 แบบบันทึกประวัติยานพาหนะ
ที่มาของข้อมูล = สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (6) สภาพการใช้รถ ปีที่1 จำนวนระยะทางที่ใช้ กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร ค่าซ่อมบำรุง บาท ปีที่2 จำนวนระยะทางที่ใช้ กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร ค่าซ่อมบำรุง บาท ปีที่3 จำนวนระยะทางที่ใช้ กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร ค่าซ่อมบำรุง บาท ปีที่4 จำนวนระยะทางที่ใช้ กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร ค่าซ่อมบำรุง บาท ปีที่5 จำนวนระยะทางที่ใช้ กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร ค่าซ่อมบำรุง บาท

4 สมุดบันทึกการใช้รถ

5 ใบขออนุญาตใช้รถ

6 รายละเอียดการซ่อมบำรุง

7 รายการตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน

8 การรายงานอุบัติเหตุ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google