งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การรับ-จ่าย-การจัดทำบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การรับ-จ่าย-การจัดทำบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การรับ-จ่าย-การจัดทำบัญชี

2 1. การรับและเก็บรักษาเงิน

3 กองทุนฯ เปิดบัญชี ธกส. พร้อมขอสมุดเช็ค
ใช้ชื่อว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนธาตุ” หรือ “ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนธาตุ” ให้แยกออกจากบัญชีทั่วไป ของ อบต. รับเงินสด หรือเช็ค ให้ออกใบเสร็จรับเงิน ในนามกองทุนฯนั้น (ตามตัวอย่าง)

4 2. การจ่ายเงินกองทุนฯ จ่ายเป็นเช็ค
จ่ายทางธนาคาร (ตามที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ) กรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินสด ให้จ่ายได้ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 5,000 บาท

5 กรณีหน่วยงานของรัฐ เปิดบัญชีฝากเป็นการเฉพาะ ชื่อ. “เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต รพ.สต ” กองทุนฯเขียนเช็คสั่งจ่าย หน่วยบริการนั้น ให้ หน.หน่วยบริการ นั้น เป็นผู้เซ็นต์รับเช็ค ให้ หน.หน่วยบริการ เป็นผู้อนุมัติจัดซื้อ/จ้าง และจ่ายเงิน (ใช้ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข)

6 กรณีหน่วยงานของรัฐ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส่งเอกสาร หลักฐานการ
- สำเนาโครงการ - สำเนาหลักฐาน ขออนุมัติจัดซื้อ-จ้าง-เบิกจ่ายเงิน(สำเนา) และสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ให้กองทุนฯ 1 ชุด และเก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 ชุด เพื่อไว้ตรวจสอบต่อไป (หน่วยงานของรัฐ ไม่มีสิทธิ ขอ-เขียนเบิกค่าตอบแทนผู้ดำเนินแผน/โครงการ)

7 กรณีองค์กรภาคประชาชน
กรณีจ่ายเงินสด ให้ กลุ่ม, องค์กรภาคประชาชน ให้ผู้แทนจากกลุ่ม/องค์กร ไม่น้อยกว่า 2 คนเป็นผู้มารับ พร้อมเซ็นต์ใบสำคัญรับเงิน กรณีจ่ายเป็นเช็คเงินสด(ให้ขีดคร่อม) ให้ผู้มีชื่อตามเช็ค มาเซ็นต์รับเช็ค ที่กองทุน แล้วนำเช็คไปเข้าบัญชี (เก็บสำเนาใบฝาก-ถอน เข้าบัญชี เพื่อส่งให้ กองทุน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ดำเนินงานตามโครงการ ส่งหลักฐาน สำเนาใบฝาก-ถอน และหลักฐานจ่ายเงิน พร้อมสรุปผลโครงการ ส่งให้ กองทุนฯ เพิ่มเติม>>สามารถเขียนเบิกค่าตอบแทน ผู้ดำเนินงานตามแผน/โครงการ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และได้รับอนุมัติจาก กม.)

8 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกแห่ง ประชุมและพิจารณา
เพื่อ ออกระเบียบจ่ายค่าตอบแทนฯ ดังนี้

9 ไม่เกินครั้งละ 400 บาท/คน (ไม่เกิน 800 บาท/เดือน)
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, หรือ ที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ 400 บาท/คน (ไม่เกิน 800 บาท/เดือน) ค่าตอบแทนการประชุม อนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ 300 บาท/คน (ไม่เกิน 600 บาท/เดือน) ค่าตอบแทนการประชุม คณะทำงาน ไม่เกินครั้งละ 200 บาท/คน (ไม่เกิน 400 บาท/เดือน) ค่าตอบแทน คณะทำงานหรือบุคคลภายนอก ที่ดำเนินตามแผนงาน/โครงการ (ไม่เกิน อัตราดังกล่าวข้างต้น)

10 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก
- สำหรับคณะกรรมการ - ที่ปรึกษา - อนุกรรมการ - คณะทำงาน - พนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) เบิกจ่ายในอัตราตามระเบียบ ของ อบต. หมายเหตุ : ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง พาหนะเดินทาง ค่าที่พัก รวมแล้วต้องไม่เกิน งบบริหารจัดการ (15%)


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การรับ-จ่าย-การจัดทำบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google