งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งจัดการคำและ รายการ. คำสั่ง WORD ใช้รวมคำ รูปแบบ คือ Word “ คำ 1 “ คำ 2 เช่น print word “pen “cil  pencil ** ถ้าต้องการเขียนมากกว่า 2 คำ ให้ ใส่วงเล็บครอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งจัดการคำและ รายการ. คำสั่ง WORD ใช้รวมคำ รูปแบบ คือ Word “ คำ 1 “ คำ 2 เช่น print word “pen “cil  pencil ** ถ้าต้องการเขียนมากกว่า 2 คำ ให้ ใส่วงเล็บครอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งจัดการคำและ รายการ

2 คำสั่ง WORD ใช้รวมคำ รูปแบบ คือ Word “ คำ 1 “ คำ 2 เช่น print word “pen “cil  pencil ** ถ้าต้องการเขียนมากกว่า 2 คำ ให้ ใส่วงเล็บครอบ ดังนี้ Print (word “box “pen “cil)  boxpencil

3 คำสั่ง SENTENCE / SE ใช้เชื่อมระหว่างคำกับคำ คำกับรายการ หรือ รายการกับรายการ รูปแบบคือ sentence “ คำที่ 1 “ คำที่ 2 sentence “ คำ [ รายการ ] หรือ sentence [ รายการ ] “ คำ sentence [ รายการ ] [ รายการ ] ** ถ้ามีคำหรือรายการมากกว่า 2 ตัวที่จะมาเชื่อม ให้ใส่วงเล็บครอบ ดังนี้ Print (se “this [will become] [one list])  this will become one list

4 คำสั่งตัดคำ ใช้เมื่อต้องการส่วนใดส่วนหนึ่งของคำและ รายการ First เอาแต่ตัวอักษรตัวแรก Last เอาแต่ตัวอักษรตัวท้าย ButFirst (BF) เอาทุกตัวยกเว้นตัวแรก ButLast (BL) เอาทุกตัวยกเว้นตัวสุดท้าย

5 การใช้คำสั่งตัดคำกับ รายการ Print first [I love cat]  I Print last [I love cat]  cat Print butfirst [I love cat]  love cat Print butlast [I love cat]  I love

6 คำสั่งตัดคำ Print First ButFirst [hello my friend] Print ButFirst First [hello my friend] print first butlast [hello my friend] print last butfirst [hello my friend] print bf last [hello my friend] print first first [hello my friend]

7 ให้ทำกิจกรรมที่ 8.5-8.6( ข้อ 1 3 5) และ แบบฝึกหัดคำสั่งตัดคำ จงหาผลลัพธ์ที่ได้ของคำสั่งต่อไปนี้ ถ้า ผิด ให้แก้ให้ถูกต้อง 1. Print word “swim “ming 2. Print word “swim “ming “pool 3. Print word (“vege “ta “ble) 4. Print se “I “love 5. Print se “I [am a] “student 6. Print first butlast [my cat is pretty] 7. Print butfirst butlast [my cat is pretty] 8. Print last butlast [my cat is pretty] 9. Print butlast last [my cat is pretty] 10. Print first butfirst [my cat is pretty]

8 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8 ข้อ 2 และ แบบฝึกหัดคำสั่งตัดคำ จงหาผลลัพธ์ที่ได้ของคำสั่งต่อไปนี้ ถ้า ผิด ให้แก้ให้ถูกต้อง 1. Print word “swim “ming -> swimming 2. Print word “swim “ming “pool -> print (word “swim “ming “pool) -> swimmingpool 3. Print word (“vege “ta “ble) -> print (word “vege “ta “ble) -> vegetable 4. Print se “I “love -> I love 5. Print se “I [am a] “student -> Print (se “I [am a] “student) -> I am a student

9 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8 ข้อ 2 และ แบบฝึกหัดคำสั่งตัดคำ จงหาผลลัพธ์ที่ได้ของคำสั่งต่อไปนี้ ถ้าผิด ให้แก้ให้ถูกต้อง 6. Print first butlast [my cat is pretty] -> my 7. Print butfirst butlast [my cat is pretty] -> cat is 8. Print last butlast [my cat is pretty] -> is 9. Print butlast last [my cat is pretty] -> prett 10. Print first butfirst [my cat is pretty] -> cat

10 แบบฝึกหัดบทที่ 8 ข้อ 2 2.1 mycomputer 2.2 logoteachmeaboutconceptofprogramming 2.3 logo teach me about concept of programming 2.4 logo teach me


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งจัดการคำและ รายการ. คำสั่ง WORD ใช้รวมคำ รูปแบบ คือ Word “ คำ 1 “ คำ 2 เช่น print word “pen “cil  pencil ** ถ้าต้องการเขียนมากกว่า 2 คำ ให้ ใส่วงเล็บครอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google