งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนธรรมไทย ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยของประเทศเพื่อนบ้านได้ วพ 113

3 ลักษณะของวัฒนธรรม 1.วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ ร่วมกันของสมาชิกในสังคม 2. วัฒนธรรมเป็นระเบียบแบบ แผน

4 3. วัฒนธรรมเกิดขึ้นเพื่อสนอง ความต้องการร่วมกันของสมาชิกในสังคม
4. วัฒนธรรมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ไม่หยุดนิ่ง 5. วัฒนธรรมจัดเป็นมรดกของสังคม

5 ความแตกต่างในภาคต่างของไทย
วัฒนธรรมประเพณีและ ความแตกต่างในภาคต่างของไทย 1. วัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือ 2.. วัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง

6 3. วัฒนธรรมประเพณีของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. วัฒนธรรมประเพณีภาคใต้

7 วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
ของไทย - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

8 - วัฒนธรรมและความแตกต่างกรณีอื่น ๆของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

9 2. - โครงสร้างพื้นฐาน - การสื่อสารโทรคมนาคม - ข้อได้เปรียบในทำเลที่ตั้ง

10 - ลักษณะของวัฒนธรรมไทย
- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน

11 3. พัฒนาเป็นแกนประสานการเจรจา
เสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาค - ประสานประโยชน์ร่วมกัน - เชื่อมโยงชุมชนและภาคประชาชน กับประเทศเพื่อนบ้าน

12 4. พัฒนาเป็นสังคมและชุมชนที่ เข้มแข็งมีระบบบริหารจัดการที่ดี
- การมีส่วนร่วมและพลังท้องถิ่น - สื่อต่างๆ มีเสรีภาพมาก - ค่านิยมด้านการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google