งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค 30201
ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP รหัสวิชา ค 30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2 Creation Search Doing Sharing Conclusion รูปแบบการสอน CSDCS
การสร้างสรรค์คำถามที่เกิดจากการสังเกต Search สืบค้นรวบรวมข้อมูล Doing ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ Conclusion การสรุปคำตอบของปัญหาและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ Sharing การนำความรู้ไปใช้

3 วิธีการวัดผล-ประเมินผล ชิ้นงาน
ใบกิจกรรม ใบความรู้ สื่อ แบบฝึก สื่อ GSP วิธีการวัดผล-ประเมินผล ชิ้นงาน ทดสอบ การบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีประชาธิปไตย

4 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน เวลาเรียน 12 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google