งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม
ผศ.สมสกุล จีระศิลป์

2 คำอธิบายรายวิชา หลักการ และทฤษฎีการออกแบบการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม การบูรณาการสหวิทยาการการออกแบบในสาขาวิชาต่างๆ  การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน การออกแบบกราฟิก การออกแบบแสงสว่าง กายวิภาคเชิงกล       เพื่อการออกแบบสร้างสรรค์หรือจัดสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์องค์กรและสถานที่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาศ

3 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง หลักการ และทฤษฎีการออกแบบการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม ๑.๒ เพื่อสามารถการบูรณาการสหวิทยาการการออกแบบในสาขาวิชาต่างๆ  การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน การออกแบบกราฟิก การออกแบบแสงสว่าง กายวิภาคเชิงกล   มาใช้ในการออกแบบ ๑.๓ เพื่อสามารถออกแบบหรือจัดสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์องค์กร และสถานที่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมและปลอดภัย

4 การออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม
การออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมล้อม คือ การออกแบบหรือการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นการนำความรู้จากการออกแบบในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือในหลายสาขาต่างๆรวมถึงการนำความรู้ในลักษณะของสหวิทยาการมาใช้เพื่อออกแบบหรือจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือ การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมองค์กรให้เกิดดีขึ้นหรือน่าสนใจยิ่งขึ้น

5 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

6 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

7 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

8 แนวคิดผลิตภัณฑ์และกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม
จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกราฟิกดังตัวอย่างที่กล่าวถึงแล้วเราจะทราบถึงจุดดีและจุดเสียในแต่ละส่วน จากนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวนำมาประมวลเพื่อกำหนดเป็นแนวคิดเพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี ในกรณีนี้นอกจากเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่ดี ยังเป็นการช่วยในด้านการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ง่าย และการบอกทิศทางหรือไดเร็กชั่นที่ดี จุดเด่นของแนวคิดเป็นการนำเทคนิคการเชื่อมโยงและประสานมิติในระนาบต่างๆเข้าด้วยกันในแบบบูรณาการอย่างน่าสนใจ

9 แนวคิดผลิตภัณฑ์และกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

10 แนวคิดผลิตภัณฑ์และกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

11 แนวคิดผลิตภัณฑ์และกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

12 แนวคิดผลิตภัณฑ์และกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google