งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในรายวิชา การผลิตเอกสารเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา ปวส.2/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2555 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ประกอบการใช้กระบวนการฝึก โดย นายฤทธิ์ เสมอใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย วิชาการผลิตเอกสารเพื่อการสื่อสารเป็นกลุ่มวิชาที่เน้นการฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ และเป็นองค์ประกอบในการนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้ในงานอาชีพต่อไป จากผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนยังขาดทักษะในการพิมพ์งานทำให้การปฏิบัติการพิมพ์ดีดเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ ต่ำกว่ามาตรฐาน

3 ปัญหาการวิจัย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดให้เกิดความชำนาญมีความแม่นยำและพัฒนาความเร็วให้สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการพิมพ์ชิ้นงานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ โดยนำกระบวนการฝึกทักษะมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์งานให้มีความรวดเร็วและแม่นยำถูกต้อง

5 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำเอกสารแบบฝึกทักษะการพิมพ์ 5 ชุด 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. นำแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอน ไปใช้ในการวิจัย

6 ผลการทดลอง เลขที่ คะแนน 1 16 8 18 2 14 9 17 3 10 15 4 11 5 12 6 13 7
ตารางแสดงคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการเชียงใหม่ จำนวน 14 คน คะแนนเต็ม 20 คะแนน

7 ผลการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผลการทดลอง ประชากร (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ผลการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 14 20 15.86 79.30 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่

8 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการฝึกทักษะการพิมพ์งานจำนวน 5 ครั้ง พบว่าคะแนนจากการวัดผลงานการฝึกทักษะการพิมพ์งานจำนวน5 ครั้ง ของนักศึกษาแต่ละคนส่วนใหญ่ ครั้งที่ 1 สูงกว่า ครั้งที่ 2-5 2. ผลการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้พบว่าคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ หรือร้อยละ 79.30

9 อภิปรายผลการวิจัย 1. จากการที่ผู้เรียนฝึกทักษะการพิมพ์งานจำนวน 5 ครั้ง ของนักศึกษาแต่ละคนส่วนใหญ่ ครั้งที่ 1 สูงกว่า ครั้งที่ 2-5 อาจเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนมีความกระตือ รือร้นที่จะฝึกทักษะและจากความสามารถของตนเอง 2. จากการที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ หรือร้อยละ79.30 มีผลมา จากการที่ผู้เรียนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และขาดการวางแผนที่ดีขาดความพร้อมในการฝึกทักษะ

10 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google