งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกอบด้วย จังหวัด 1. ลำพูน 2. อุบลราชธานี 3. สุพรรณบุรี 4. สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกอบด้วย จังหวัด 1. ลำพูน 2. อุบลราชธานี 3. สุพรรณบุรี 4. สุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกอบด้วย จังหวัด 1. ลำพูน 2. อุบลราชธานี 3. สุพรรณบุรี 4. สุรินทร์

2 แนวคิด คณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการ ฯ เงิน ภารกิจ ปฏิบัติ บูรนาการหน่วยงาน ที่สนับสนุน แผนงาน

3 วิทยากร อ. กุลภาค เอี่ยว เล็ก ผู้ช่วยวิทยากร นายศร ศักดิ์ ไทยเจริญ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร

4 ผลสัมฤทธิ์ ศูนย์บริการฯเป็นที่ ยอมรับของชุมชน ผลลัพธ์ คณะกรรมการบริการศูนย์ ฯ รู้ / เข้ใจในบทบาทหน้าที่ และสามารถนำเข้าไปปฏิบัติงาน ศูนย์บริการฯได้ ผลผลิต คณะกรรมการบริการ ศูนย์บริการ มีการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ฝึกอบรมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการ ฯ โดยมีกระบวนการ คิดฝึกอบรมดังนี้ - กำหนดเป้าหมาย ( คณะกรมการ บริหารศูนย์บริการ ) เข้ารับการฝึกอบรมตามขั้นตอนที่ เหมาะสม - กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม

6 - กำหนดแผนการฝึกอบรม วัน / เวลาและสถานที่ - กำหนดและคัดเลือก วิทยากร - สรุปผล / ติดตาม / ประเมินผลการฝึกอบรม - กำหนดงบประมาณและ แหล่งงบประมาณ - ดำเนินการฝึกอบรมตาม แผน

7 ปัจจัยนำเข้า ด้านคนได้แก่คณะกรรมการ บริหารศูนย์บริการฯ ด้านเทคโนโลยีได้แก่หลักสูตร การฝึกอบรม ด้านวัตถุดิบได้แก่วัตถุอุปกรณ์ วิทยากร ด้านการเงินได้แก่งบประมาณ ของศูนย์

8 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ด้านการเมือง - ระดับชาติ - ระดับท้องถิ่น

9 ด้านเศรษฐกิจ - เกษตรกรในชุมชนมี อาชีพและรายได้ ที่มั่นคง ด้านสังคม - ชุมชนมี ขนบธรรมเนียมประเพณี และ วิถีชีวิตคล้ายคลึง กับง่ายต่อการที่จะ ดำเนินการจัดฝึกอบรม

10 ด้านเทคโนโลยี มีแหล่งความรู้ด้าน วิชาการในท้องถิ่น เช่น ศูนย์วิจัยด้าน การเกษตรต่าง มหาวิทยาลัย ฯลฯ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ปราชญ์ชาวบ้าน )

11 ด้านกฎหมาย มี พรบ กระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น - การถ่ายโอนภารกิจของ กรมส่งเสริมการเกษตร 9 ภารกิจให้แก่ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท )

12


ดาวน์โหลด ppt ประกอบด้วย จังหวัด 1. ลำพูน 2. อุบลราชธานี 3. สุพรรณบุรี 4. สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google