งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางวลัยกร แสงเสริม โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางวลัยกร แสงเสริม โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางวลัยกร แสงเสริม โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางวลัยกร แสงเสริม โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนจากการสอนแบบบรรยาย
นักเรียนไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าซักถามในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจ ส่งผลให้ผลการสอบวัดความรู้ไม่ดีเท่าที่ควร

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบศูนย์การ เรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สร้างแผนการเรียนรู้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

5 ตารางแสดงพัฒนาการทางการเรียน
ลำดับที่ Pre-test Post-test คะแนนพัฒนาการ (%) นักเรียนคนที่ 1 6 10 100.00 นักเรียนคนที่ 2 8 นักเรียนคนที่ 3 5 นักเรียนคนที่ 4 2 37.50 นักเรียนคนที่ 5 50.00 นักเรียนคนที่ 6 7 นักเรียนคนที่ 7 9 80.00 นักเรียนคนที่ 8 4 ค่าเฉลี่ย 4.63 8.63 83.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.62 2.26

6 สรุปผลการวิจัย การเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนมีประโยชน์ต่อ การจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน นักเรียนทุกคนมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย


ดาวน์โหลด ppt นางวลัยกร แสงเสริม โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google