งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การควบคุมเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การควบคุมเชิงกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การควบคุมเชิงกลยุทธ์
บทที่ 7 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ หมายถึง..... การตรวจสอบถึงความก้าวหน้าของ องค์กรในการดำเนินกลยุทธ์ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตาม แผนงานที่วางไว้ และเป็นการกระตุ้นจูงใจบุคลากรให้ ปฏิบัติตามกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ได้กำหนด ไว้ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

2 องค์ประกอบกระบวนการควบคุมเชิงกลยุทธ์
กำหนดสิ่งที่จะควบคุมและประเมิน กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการเปรียบเทียบตัวชี้วัดความสำเร็จ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลา เช่น การเงิน การตลาด การผลิต ฯ เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กร กำหนดไว้ และหาวิธีแก้ไขปรับปรุงกลยุทธ์ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

3 การควบคุมเชิงกลยุทธ์
จะใช้การควบคุมประเมินผล 4 ระดับ 1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitoring) ตามกลยุทธ์ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ และ ประเมินผลสำเร็จขององค์กร 3. การทบทวนการกำหนดทิศทางขององค์กร และวางแผน แม่บทหรือระยะยาว/VMOG 4. การทบทวนสถานภาพขององค์กร/SWOT STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

4 1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitoring)
การเฝ้าระวังและตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจาก แผนที่วางไว้ให้เร็วที่สุด เพื่อการแก้ไขและจัดกระบวนการ ขององค์กร STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

5 ขั้นตอนในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
1. กำหนดกิจกรรมและขั้นตอนของกิจกรรม (Work Breakdown Structure) 1.1 การจำแนกกิจกรรมโดยยึดเป้าประสงค์ของแผนงานเป็นหลัก จำแนก เป็นโครงการ (Project) 1.2 การจำแนกกิจกรรมโดยยึดวัตถุประสงค์ย่อยของโครงการเป็นหลัก จำแนกออกเป็นผลผลิต (Output) 1.3 การจำแนกโดยยึดผลผลิตสุดท้ายที่เกิดจากขั้นตอนในกระบวนการผลิต/ จำแนกเป็นกิจกรรม (Activity) STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

6 STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.
2. การกำหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด การทำกิจกรรม (Bar Chart and Milestone) เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงสถานะของแผน ใช้ในการ เปรียบเทียบความก้าวหน้าของกิจกรรมระหว่างแผนงานกับผล การปฏิบัติงาน STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

7 STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ และ ประเมินผลสำเร็จขององค์กร 2.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/ โครงการ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของงาน/ โครงการ กับเป้าหมายขององค์กรซึ่งกำหนดไว้ในรูปของ ผลลัพธ์ (Outcome) และผลผลิต (Output) STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

8 การประเมินผลการปฏิบัติงานทำได้ 3 รูปแบบ
1) ประเมินผลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Measurements) เป็นการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพการผลิต/ ปัจจัยด้านบุคคล/การขาดงาน/ลาออก 2) การประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantitative Measurements) การเปรียบเทียบมูลค่าของผลงานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายในเชิงประมาณ เช่น ค่า ROI ผลตอบแทน/กำไรต่อหุ้น/ยอดขาย 3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder, s Audit) พิจารณาสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วน ร่วมลงทุนในกิจการขององค์กร STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

9 2.2 ประเมินผลสำเร็จขององค์กร
2.2 ประเมินผลสำเร็จขององค์กร การวัดและประเมินผลความสามารถขององค์กรโดยการ เปรียบเทียบผลที่ค่าว่าจะได้รับกับผลแท้จริงที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติงาน องค์กรนำไปเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันหรือ อุตสาหกรรมเดียวกัน การเปรียบเทียบ (Benchmarking) วัดได้ จากผลตอบแทนภายในองค์กร/ผลตอบแทนที่ได้รับ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

10 3. การทบทวนทิศทางองค์กร
3. การทบทวนทิศทางองค์กร เป็นการทบทวนถึงแผนแม่บท หรือ แผนระยะยาวที่องค์กรได้วางไว้ องค์กรจะทบทวนในเรื่องของ วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย (VMOG) 4. การทบทวนสถานภาพขององค์กร เป็นการศึกษาวิเคราะห์เงื่อนไขที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อกาดำเนินงาน ขององค์กร STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

11 การปฏิบัติการแก้ไข และ แผนฉุกเฉิน
เป็นการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการ ดำเนินกลยุทธ์ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร ปรับเปลี่ยน ภารกิจ จัดสรรทรัพยากรใหม่ หรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ คาดหวังขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบ แผนฉุกเฉินมีไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวังในทางลบมี ไว้สำหรับเป็นฐานะแผนทางเลือกสำหรับ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

12 สารสนเทศในการควบคุมเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลการชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ข้อมูลการประมาณรายรับ-รายจ่ายจริง/ข้อมูลสถานการณ์เงินขององค์กร ข้อมูลเปรียบเทียบความก้าวหน้าของแผนงาน และผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นเช่นใด ข้อมูลรายงานถึงปัญหา / อุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกบอกถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

13 ปัญหาการควบคุมเชิงกลยุทธ์
เกิดการต่อต้านของบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญของการควบคุมเชิงกลยุทธ์ การมอบอำนาจหน้าที่ให้กับบุคคลที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การควบคุมและการประเมินผลเป็นผู้ควบคุม องค์กรนำเรื่องการควบคุมและประเมินผลไปรวมกับการประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อการให้รางวัลและเลื่อนขั้น ปัญหาเรื่องสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลไม่ถูกต้อง เกิดการผิดพลาดใน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การควบคุมเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google