งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. จัดทำนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. จัดทำนโยบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. จัดทำนโยบาย แนวทางและแผนแม่บท ด้านสาธารณภัย 2. ติดตาม ประเมินผล และกำกับการ ปฏิบัติการตามแผนแม่บท 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณของกรม 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มขีดความสามารถในการรักษา ความมั่นคงภายในประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการ ด้านสาธารณภัย การติดตามประเมินผลและ ให้คำแนะนำไปใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน การเพิ่มขีดความสามารถ ในการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1. แผนและนโยบายได้รับการ นำไปปฏิบัติ 1. ระดับความสำเร็จในการ จัดทำแผนแม่บทป้องกันและ บรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม 5 ระดับ 10 2. ร้อยละของจังหวัดที่มี แผนปฏิบัติการ ฉุกเฉินด้านสารเคมี 21 แห่ง 10 2. เพิ่มขีดความสามารถในการ ป้องกันและ ลด ผลกระทบจากสาธารณภัย 3. จำนวนจังหวัดที่ได้มีการ จัดทำแผนและฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดตามสภาพพื้นที่เสี่ยง ภัย 75 แห่ง 15 4. ร้อยละของอำเภอที่มีการ จัดทำแผนและฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 745 อำเภอ 15

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 3. การติดตามประเมินผลและ ให้คำแนะนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน 5. ระดับความสำเร็จของ กรณีศึกษาในการติดตาม ประเมินผลที่ได้นำไป ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน 3 เรื่อง 10 4. การบริหารจัดการด้าน งบประมาณ 6. ร้อยละของอัตราการ เบิกจ่าย เงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 77 10 7. ระดับความสำเร็จในการ จัดทำแผน ต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต 5 ระดับ 10 5. บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานต่าง ๆ 8. ร้อยละของหน่วยงานที่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการ จัดทำแผนป้องกันอุบัติภัย จากสารเคมีระดับจังหวัดที่ กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย จากสารเคมี ร้อยละ 80 10

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 6. พัฒนาความรู้ความสามารถ ของบุคลากร 9. จำนวนครั้งที่มีการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรใน หน่วยงานเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ในการปฏิบัติงาน 12 ครั้ง 10


ดาวน์โหลด ppt สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. จัดทำนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google