งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารและสถานที่ของนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางอรอนงค์ ชูศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารและสถานที่ของนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางอรอนงค์ ชูศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารและสถานที่ของนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางอรอนงค์ ชูศรี

2 ปัญหาการวิจัย ความสำคัญของการบริหารอาคารสถานที่จะมีประสิทธิภาพได้จะต้องศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาในปัจจุบันของปัญหาและความต้องการการวางแผนการดำเนินการตามแผนและการประเมินผลเช่นเดียวกับการบริหารงานอื่นๆ (เปี่ยมศักดิ์เหล่าอัน, 2546) เพื่อการวางแผนด้านการบริหารการจัดการอาคารและสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีดังนั้นผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องความพึงพอใจต่อการใช้อาคารและสถานที่ของนักศึกษาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้อาคารและสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ของอาคารและสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้อาคารและสถานที่ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการใช้อาคารและสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อการใช้งานต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์อาคารและสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 2. เพื่อศึกษาสภาพการใช้อาคารและสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้อาคารและสถานที่ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจจำนวน 3,800 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาได้แก่นักเรียน- นักศึกษาโดยคำนวณกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรโดยใช้ตารางของทาโร่ยามาเน่ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจะมีจำนวนทั้งสิ้น364คน

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

7 ผลจากการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2) นักศึกษามีการใช้ประโยชน์จากอาคารและสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่านักศึกษาใช้ประโยชน์อาคารและสถานที่อยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียวคือห้องเรียนที่เหลืออยู่ระดับน้อย 3) นักศึกษาให้คะแนนสภาพการใช้อาคารและสถานที่ในภาพรวมอยู่ในระดับไม่สมบูรณ์แต่พอใช้การได้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าห้องเรียนอยู่สภาพการใช้งานสมบูรณ์ใช้การได้ดีที่เหลืออยู่ในสภาพการใช้งานไม่สมบูรณ์แต่พอใช้การได้

8 ผลจากการวิจัยพบว่า 4) นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้อาคารและสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงลำดับจาก ค่าเฉลี่ยมากลงมาห้องประชุมและห้องสัมมนาการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีอาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์และห้องบริการต่างๆห้องกิจกรรมสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการสำนักหอสมุดและห้องผลิตสื่อศูนย์คอมพิวเตอร์บริการการจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของวิทยาลัยโรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารและบริเวณสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารและสถานที่ของนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางอรอนงค์ ชูศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google