งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสนับสนุนเชิงงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติใน ระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดย นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสนับสนุนเชิงงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติใน ระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดย นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสนับสนุนเชิงงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติใน ระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดย นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553

2 วงจรการจัดการ งานวิจัย กำหนด ประเด็นการ วิจัย การนำไปใช้ ประโยชน์ / ต่อ ยอด ประเมิน ผลการวิจัย การบริหาร จัดการ ผลงานวิจัย ประสาน นโยบายวิจัย และระดม ทรัพยากรการ วิจัย งานวิจัย

3 หน่วยยุทธศาสตร์ ด้าน การวิจัยใน ระดับหน่วยงาน หน่วยนโยบายด้าน การวิจัย สศช. งบประม าณ ภาครั ฐ ก. สาธารณสุ ข หน่วย สนับสนุนทุน วิจัย ( สกว. สวรส. ฯลฯ ) ก. มหาดไทย - จังหวัด ก. วิทย์ ก. ศึกษา หน่วย วิจัย ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย โครงสร้างและระบบการวิจัย ของประเทศ นโยบายและ ยุทธศาสตร์การ วิจัย อปท. - อบจ. - อบต, - เทศบาล ??? ภาคเอกชน

4 ยุทธศาสตร์จัดสรร ปีงบประมาณ 2554 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม = 18,440.8623 ลบ. แผนงาน : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม = 4,264.6123 ลบ. แผนงาน : วิจัยเพื่อ พัฒนาประเทศ = 14,176.2500 ลบ.


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสนับสนุนเชิงงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติใน ระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดย นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google