งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยละได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยละได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยละได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

2 แนวทางการจัดการความรู้ของ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2549 โดย นางธุวนันท์ พานิชโยทัย

3 ความสำคัญของการ จัดการความรู้ในกรมฯ  องค์กรแห่งการเรียนรู้  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการและ วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ไทย  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2549 ( ร้อย ละ 8 ) (1) ผลสำเร็จการส่งมอบแผนตามกำหนด 31 มค.49 ( 1.33 ) (2) ระดับคุณภาพของแผน ( 2.67 ) (3) ผลสำเร็จของแผน ( 4.00 )

4 การจัดการความรู้ในกรม ฯ ปี 2549 1. เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมฯ – การผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน 2. คัดเลือก 18 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ - 9 จังหวัดเดิมที่ดำเนินงานในปี 2548 กำแพงเพชร, น่าน, อ่างทอง, อุบลราชธานี, นครศรีธรรมราช, สตูล, นครพนม, นครนายกและสมุทรสงคราม - 9 จังหวัดใหม่ พิษณุโลก, แพร่, พระนครศรีอยุธยา, ศรีสะเกษ, พัทลุง, ตรัง, มุกดาหาร, ปราจีนบุรีและนครปฐม

5 การจัดการความรู้ในกรม ฯ ปี 2549 3. กรมฯ ได้แต่งตั้ง รธส. สฝ. ( นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ ) ผู้บริหารด้านจัดการองค์ ความรู้ ( CKO ) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 88/2549 ลงวันที่ 23 มกราคม 2549 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน ควบคุมกำกับ ให้คำปรึกษา ในการ จัดการความรู้ 4. กรมฯ กำลังปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเรื่องการบริหารองค์ความรู้เพื่อ ทำหน้าที่พัฒนาและสนับสนุนการ ดำเนินการจัดการความรู้ 5. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ. ศ. 2549 โดยจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ กรมฯ ส่ง ก. พ. ร. ตั้งแต่ 31 มกราคม 2549

6 แผนการจัดการความรู้ใน กรมฯ ปี 2549 - แผนของจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัด - แผนของส่วนกลาง

7 แผนการจัดการความรู้ใน กรมฯ ปี 2549 แผนของจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัด เดือนกิจกรรม มค.มค.มค.มค. กพ.กพ.กพ.กพ. มีค. เม ย. พค.พค.พค.พค. มิย. กค. สค. กย. หมายเหตุ 1. แต่งตั้งคณะทำงาน การจัดการความรู้ของ จังหวัด จังหวัด สามารถ ปรับปรุง กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความ เหมาะสม 2. ชี้แจงคำความเข้าใจ ขององค์กร 3. ดำเนินการจัดการ จัดทำแผนการจัดการ ความรู้ของจังหวัด 4. ดำเนินกิจกรรมตาม แผน 5. สรุปบทเรียนการ จัดการความรู้ใน DW และเวทีอื่นๆ ( ทุกเดือน ) 6. ประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ตามช่องทาง ต่าง ๆ 7. สัมมนาสรุปบทเรียน ระดับจังหวัด 10- 14 8. เข้าร่วมสัมมนาจังหวัด นำร่อง 15- 16 4-5 9. สรุปผลการจัดการ ความรู้ของจังหวัด

8 แผนการจัดการความรู้ ในกรมฯ ปี 2549 แผนของส่วนกลาง เดือนกิจกรรม มค.มค.มค.มค. กพ.กพ.กพ.กพ. มี ค. เม ย. พค.พค.พค.พค. มิ ย. กค.กค.กค.กค. สค.สค.สค.สค. กย.กย.กย.กย.หมายเหตุ 1. จัดทำแผน / สร้างความเข้าใจ จังหวัดนำร่อง 18 จังหวัดและ ผู้ประสาน ได้แก่ จังหวัดสตูล ตรัง ( อุดม, สุภาพ ) นครศรีธรรมราช พัทลุง ( สำราญ, อรวรรณ ) กำแพงเพชร พิษณุโลก ( นันทา, ศิริวรรณ ) น่าน แพร่ ( อุษา, ดนัย ) นครพนม มุกดาหาร ( ธุวนันท์, จันทร์จิรา, ทัศนีย์ ) อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ( พิ ชฎา, ณัฐวัตร, วิภาพรรณ ปราจีนบุรี นครนายก ( อรุณ พล, วิรัช, อนงค์ ) พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ( อรสา, สุรัตน์, ยอดธงไชย ) สมุทรสงคราม นครปฐม ( สุภา, นิธิวดี, วิลาวัลย์ ) 2 สัมมนาจังหวัดนำร่อง 7- 8 15- 16 4- 5 3. ปรับปรุงคณะทำงาน KM 4. ปรับปรุง website KM 5. ติดตามสนับสนุนจังหวัดนำ ร่อง 6. ชี้แจงทำความเข้าใจ ส่วนกลาง - ความรู้ / ประการณ์ - การจัดทีม KM ในกอง / สำนัก 7 7. จัดทำฐานข้อมูล KM

9 แผนการจัดการความรู้ใน กรมฯ ปี 2549 แผนของส่วนกลาง เดือนกิจกรรม มค.มค.มค.มค. กพ.กพ.กพ.กพ. มี ค. เม ย. พค.พค.พค.พค. มิ ย. กค.กค.กค.กค. สค.สค.สค.สค. กย.กย.กย.กย.หมายเหตุ 8. ประกวดคำขวัญ 9. ดำเนินการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ส่าวนกลาง - บทความ - จัดเวที 10. การประชาสัมพันธ์ - บทความ - ข่าวแจก - CD 11. มอบประกาศเกียรติบัตร จังหวัดนำร่อง 4- 5 12. สรุปผลการจัดการความรู้ ปี 49

10 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยละได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google