งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางในการผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization : LO) 1. ชื่อโครงการ : “ ลดการใช้ไฟฟ้าอย่างบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางในการผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization : LO) 1. ชื่อโครงการ : “ ลดการใช้ไฟฟ้าอย่างบูรณาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางในการผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization : LO) 1. ชื่อโครงการ : “ ลดการใช้ไฟฟ้าอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นไปตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ” 2. เจ้าของโครงการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. หลักการและเหตุผล กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการลดการใช้ ไฟฟ้าอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นไปตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

2 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ให้ ทุกหน่วยงานราชการลดการใช้ พลังงานลงร้อยละ 10 – 15 เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2546 และให้ สำนักงาน ก. พ. ร. กำหนดให้ตัวชี้วัด (Key Performance Index : KPI) “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงาน ” เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และ สถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้น ไป

3 ปีงบประมาณ 2549 “ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ” เป็นหน่วยงานที่ลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เป็นลำดับที่ 1 โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 43.71 ได้รับ รางวัลหอเกียรติยศ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ระดับกรม ลดการใช้ไฟฟ้าดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2549 รางวัลที่ได้เป็นผลจากความ ร่วมมือร่วมใจ ของบุคลากร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างแท้จริง

4 ค่าไฟฟ้ากรมส่งเสริม สหกรณ์ เปรียบเทียบปี 2546,2547,2548,2549,2550 เดือน ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ตุลาคม 1628 28 1510 03 9550 074772 10808 1 พฤศจิกาย น 1573 51 1887 68 1456 3099770 11555 9 ธันวาคม 1591 77 1270 30 1221 3290536 10243 6 มกราคม 1429 87 1435 00 1200 0090089 10019 6 กุมภาพันธ์ 1603 54 1510 00 1428 889730796309 มีนาคม 1994 18 1785 00 1704 20 13201 3 12828 0 เมษายน 1754 92 1755 00 1576 25 10568 0 11283 9 พฤษภาคม 2021 48 1820 00 1614 13 11062 7 11479 7 มิถุนายน 2053 76 1750 00 1359 24 11278 7 12624 8 กรกฏาคม 1650 26 1750 00 1238 42 10950 8 11488 6 สิงหาคม 1900 16 1770 00 1437 26 10930 7 11846 1 กันยายน 1851 72 1740 00 1354 97 10920 0 11753 1 คิดเป็น % ระหว่าง เดือนกันยายน 2546 กับ เดือนกันยายน 2550 = 36.63 %

5 ค่าไฟฟ้ากรมส่งเสริม สหกรณ์ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2546,2547,2548,2549,2550,2551 คิดเป็น % ระหว่าง เดือนตุลาคม 2546 กับ เดือนตุลาคม 2551 = 28.66 % เดือน ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ตุลาคม 1628 28 1510 03 9550 074772 10808 1 11595 1 พฤศจิกา ยน 1573 51 1887 68 1456 3099770 11555 9 ธันวาคม 1591 77 1270 30 1221 3290536 10243 6 มกราคม 1429 87 1435 00 1200 0090089 10019 6 กุมภาพัน ธ์ 1603 54 1510 00 1428 889730796309 มีนาคม 1994 18 1785 00 1704 20 13201 3 12828 0 เมษายน 1754 92 1755 00 1576 25 10568 0 11283 9 พฤษภาค ม 2021 48 1820 00 1614 13 11062 7 11479 7 มิถุนายน 2053 76 1750 00 1359 24 11278 7 12624 8 กรกฏาค ม 1650 26 1750 00 1238 42 10950 8 11488 6 สิงหาคม 1900 16 1770 00 1437 26 10930 7 11846 1 กันยายน 1851 72 1740 00 1354 97 10920 0 11753 1

6 4. แนวทางในการผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 4.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรมฯได้จัดทำคำสั่ง ที่ 387/2548 สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ. ศ.2548 และที่ 56/2550 สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2550 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติประกอบด้วย มาตรการประหยัดการใช้ ไฟฟ้า มาตรการประหยัดรายจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และ มาตรการควบคุมและตรวจสอบ

7 4.2 การสื่อสาร กองคลัง ได้ประสานงานกับกระทรวงพลังงาน เพื่อ ขอเอกสารเผยแพร่ http://www.energy.go.th ในเรื่องของhttp://www.energy.go.th “ สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ” โดยมี เกร็ดความรู้ใน เรื่องของวิธีปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงานอย่างง่าย เพื่อเป็น การปลูกฝังให้บุคลากรได้เรียนรู้ตามหลักวิชาได้ อย่างถูกต้อง

8 รายงานการคำนวณการประหยัดไฟฟ้าของแต่ละอาคารของกรมส่งเสริม สหกรณ์ ( เดือน ต. ค.49 - ก. ย.50) ลำ ดั บ หน่วยงาน ต. ค. 49 พ. ย. 49 ธ. ค. 49 ม. ค. 50 ก. พ. 50 มี. ค. 50 เม. ย.50 หน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็น 1 อาคารกรมฯ 1749718069571.5412448-5,048.8912448 - 5,048.8914912-2,585.81224604,963.01185251,027.32 3.27 -27.94 -40.56 -20.77 33.28 5.87 2 อาคาร สบส. 11353134862,133.378838-2,514.348838 - 2,514.3410286-1,066.69131051,752.39113530.00 18.79 -18.64 -28.45 -12.07 17.04 0.00 3 อาคาร กผ. 62005360-840.005280-920.005280-920.005400-800.007120920.005680-520.00 -13.55 -17.16 -17.42 -15.15 17.04 -8.39 3505036915 26567 30597 42685 ส่วนกลาง 5195054585 52933 42903 56315 รวม 8700091500 79500 73500 99000 4 อาคาร ฝึกอบรม 7,531. 20 9,414.0 01,882.80 11,296.8 03,765.6014,121.006,589.80 11,296.8 03,765.6012,238.204,707.00 8,472.6 0941.40 25.00 40.00 58.33 26.67 41.67 12.50 5 อาคารกรม หมื่นฯ 8,839. 80 0.006,875.40-1,964.409,822.00982.206,875.40-1,964.4010,804.201,964.40 9,822.0 0982.20 0.00 -22.22 14.29 -20.00 28.57 11.11 ส่วนกลาง 629.0 0746.20 827.80 1,057.00 827.80 957.60 รวม สทส. 17,00 0.00 19,000. 00 25,000.00 19,000.0 0 24,000.00 6 อาคาร สสพ.2 40815059978.003936-145.003696-385.003809-272.0052801,199.003839-242.00 23.96 -2.87 -9.78 -7.36 31.48 -5.93

9 ลำ ดับ หน่วยงาน พ. ค.50 มิ. ย.50 ก. ค.50 ส. ค.50 ก. ย.50 เฉลี่ยต่อเดือน ( ต. ค.49- ก. ย.50) หน่วย หน่วย / เปอร์เซ็ นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็ นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็ นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็ นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็ น 1 อาคาร กรมฯ 186191,121.36229045,406.37187031,205.952044020,438.65207423,244.6418206708.99 6.41 30.90 6.89 116.81 18.54 4.05 2 อาคาร สบส. 12115761.92129531,600.0311276-76.191127611,274.4211657304.391138027.67 6.71 14.09 -0.67 99.31 2.68 0.24 3 อาคาร กผ. 5960-240.006920720.00624040.0057605,757.006160-40.005924-276.36 -3.87 11.61 0.65 191,900.00 -0.65 -4.46 ส่วนกลาง รวม 4 อาคาร ฝึกอบรม 13,179.605,648.4013,179.605,648.4014,121.006,589.8013,179.6013,175.6013,179.605,648.40121534,621.42 75.00 87.50 174.95 75.00 61.36 5 อาคาร กรมหมื่นฯ 7,857.60-982.209,822.00982.209,822.00982.208,839.808,834.808,839.800.00892989.29 -11.11 11.11 99.94 0.00 1.01 ส่วนกลาง รวม สทส. 6 อาคาร สสพ.2 4249168.004748667.004386305.0044614,455.004531450.004363282.09 4.12 16.34 7.47 109.16 11.03 6.91 หมายเหตุ 1. การคำนวณค่าไฟฟ้าแต่ละอาคารคิดตามมิเตอร์ที่ติดตั้งในแต่ละอาคาร ซึ่งมีข้อมูลการการใช้ไฟฟ้าแยกแต่ละอาคาร ตั้งแต่ 1 ต. ค.49 2. คิดเดือนต. ค.49 เป็นฐานในการคำนวณในการประหยัดไฟฟ้า จนถึงเดือน ก. ย.50 3. ไม่สามารถคิดแยกแต่ละหน่วยงานได้ เนื่องจากมิได้แยกติดตั้งมิเตอร์ไว้ในแต่ละหน่วยงาน สรุป อาคารที่มีการประหยัดพลังงานมากที่สุด ได้แก่ อาคารกองแผนงาน ประหยัดได้ 4.46 % เมื่อเทียบกับเดือน ตุลาคม 2549


ดาวน์โหลด ppt แนวทางในการผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization : LO) 1. ชื่อโครงการ : “ ลดการใช้ไฟฟ้าอย่างบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google