งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

2 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. การระบุตัวทารก เด็กเล็ก 2. การประเมิน / จัดลำดับความรุนแรงของผู้ป่วย 3. การลงนามยินยอมรับการรักษา 4. การรับและให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วย 5. การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในทารกและเด็ก เช่น Febrile convulsion Sepsis 6. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน, NCPR / CPR

3 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
7. การแจ้งผลการตรวจที่สำคัญ เช่น การสูญเสียสมรรถภาพ , การแจ้งทารกและเด็กเล็กเสียชีวิต 8. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการและมาตรการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 9. การดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ 10. การส่งเสริมสุขภาพ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 11. การส่งเสริมพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการ

4 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
12. การทำกิจกรรมฟื้นฟูทารกและเด็กเล็กกลุ่มเป้าหมายการติดตามเยี่ยมบ้าน 14. การส่งต่อผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยซับซ้อน 15. การประสานงานการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก 16. การทบทวนความรู้วิชาการในการดูแลผู้ป่วย 17. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่

5 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
เยี่ยมสำรวจงาน IC 1. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย 2. การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของกลุ่มเป้าหมาย 3. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การทำความสะอาดเครื่องมือ 4. การใช้น้ำยาทำความสะอาด 5. การลำเลียงขยะติดเชื้อและผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 6. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค 7. การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคในชุมชน

6 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดในรอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด ผู้ป่วยไข้ชักในหอผู้ป่วย, ผู้ป่วยย้ายเข้าหอวิกฤติ 4. การประสานของหน่วยงานกับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

7 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย
ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3. ระบบการไหลเวียนอากาศในหอผู้ป่วย 4. ระบบสำรองฉุกเฉิน น้ำ ไฟฟ้า ออกซิเจน 5. ความพร้อมและความพอเพียงของเครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องมือช่วยชีวิตสำคัญ เช่น ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องวัดความดันโลหิตเด็ก

8 6. การซ้อมแผน / ระงับอัคคีภัย 7. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ 6. การซ้อมแผน / ระงับอัคคีภัย 7. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

9 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
การบริหารยา 1. การกำกับการใช้และการใช้ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การบริหารยาในกลุ่ม High alert drug 3. การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 4. การบริหารยาค้าง stock 5. การบริหารยาช่วยชีวิตฉุกเฉิน 6. การบริหารยาในเด็ก

10 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
การทบทวนเวชระเบียน 1. การพัฒนา / การออกแบบเวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน 4. การรักษาความลับในเวชระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพในเวชระเบียน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google