งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
KM วิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

2 ปัญหา นักศึกษาขาดความใส่ใจในการเก็บประสบการณ์บนหอผู้ป่วย
นักศึกษาขาดการเตรียมความพร้อม ไม่อ่าน/เตรียมความรู้ในสิ่งที่ควรรู้ ขาดความละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลาในการทำงาน/รายงาน ค่อนข้างนาน

3 ปัญหาการรวบรวมข้อมูล
ไม่รู้ทิศทางในการรวบรวมข้อมูล อ่าน Chart ไม่ถูก/อ่านไม่ออก ไม่มั่นใจในการศึกษาข้อมูล ไม่เข้าใจประเด็นการรวบรวมข้อมูล ไม่เข้าใจในข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ไม่รวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม นำข้อมูลที่เป็นข้อวินิจฉัยของแพทย์มาเป็นข้อมูลสนับสนุน

4 การแก้ปัญหา สอนเรื่องการศึกษาเวชระเบียนให้ละเอียด
สอนเน้นย้ำเรื่องการรวบรวมข้อมูล การประเมินสภาพผู้ป่วย Post – Conference ในภาพรวม

5 การแก้ปัญหา การใช้กระบวนการพยาบาลควรเน้น Anatomy Physiology ที่เปลี่ยนแปลง Pre – conference ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ปรับการเรียนการสอนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลให้เน้นการใช้กระบวนการพยาบาล

6 การจัดการความรู้ วิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
ที่มาของปัญหา อาจารย์นิเทศวิชา ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล พบว่า นักศึกษาขาดความใส่ใจในการเก็บประสบการณ์บนหอผู้ป่วย นักศึกษาขาดการเตรียมความพร้อม ไม่อ่าน/เตรียมความรู้ในสิ่งที่ควรรู้ ขาดความละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลาในการทำงาน/รายงาน ค่อนข้างนาน

7 ปัญหาการรวบรวมข้อมูล
ที่มาของปัญหา ไม่รู้ทิศทางในการรวบรวมข้อมูล อ่าน Chart ไม่ถูก/อ่านไม่ออก ไม่มั่นใจในการศึกษาข้อมูล ไม่เข้าใจประเด็นการรวบรวมข้อมูล ไม่เข้าใจในข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ไม่รวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม นำข้อมูลที่เป็นข้อวินิจฉัยของแพทย์มาเป็นข้อมูลสนับสนุน

8 กิจกรรมการจัดการความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์นิเทศวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล และวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 และอาจารย์ประจำกลุ่มสาระวิชาการพยาบาล 1 วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหา สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพและทบทวนทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย

9 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
สอนเรื่อง การศึกษาเวชระเบียนให้ละเอียดสอนและสาธิต เรื่องการรวบรวมข้อมูล การประเมินสภาพผู้ป่วย การซักประวัติและการตรวจร่างกาย การใช้กระบวนการพยาบาลควรเน้น Anatomy Physiology ที่เปลี่ยนแปลง สามารถ วิเคราะห์เชื่อมโยงทฤษฎีเกี่ยวกับโรคและพยาธิสภาพของผู้ป่วยได้ และนำไปสู่การวาง แผนการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ป่วยรายบุคคล Pre – conference ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการนำเสนอ Case NCP กระตุ้นให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างมีเหตุผล

10 จุดแข็ง (Strength) อาจารย์ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอาจารย์ในกลุ่มสาระวิชการพยาบาล 1 และส่วนใหญ่นิเทศนักศึกษาทั้งรายวิชา ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล และวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ซึ่งเห็นพฤติกรรมและพัฒนาการของนักศึกษา และสามารถส่งต่อข้อมูลนักศึกษาในรายที่มีปัญหา เพื่อได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องจากอาจารย์นิเทศใน Ward ต่อไป

11 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ
การกำหนดประเด็นปัญหาที่ชัดเจน อาจารย์ให้ความร่วมมือ เห็นความสำคัญของปัญหาและต้องการพัฒนา บรรยากาศเป็นกันเอง ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน มีการจัดเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt วิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google