งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว

2 ชื่อ นางสาวลักษิกา นามสกุล จาเลิศ
ชื่อเล่น น้ำปิง ภูมิลำเนา 166/91 ชุนชมเพชรรัตน์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 ปัจจุบันเรียนอยู่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน สาขา เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในวันที่ 24 กันยายน 2550

4 ปรัชญา              คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญา     ปณิธาน        ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม     วิสัยทัศน์        คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นหน่วยงานชั้นนำทางการศึกษา เพื่อพัฒนามนุษย์สู่สังคมตามมาตรฐานสากล

5 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จัดตั้งขึ้นตามการปรับโครงสร้างและภารกิจของคณะศึกษา กำแพงแสน จากภาควิชาอาชีวศึกษา กำแพงแสนเป็นภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ตามมติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550

6 ปณิธาน มุ่งสร้างองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนามนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในภาคภูมิตะวันตก


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google