งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย...นางสาวสุติมา มีแย้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย...นางสาวสุติมา มีแย้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย...นางสาวสุติมา มีแย้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
การใช้ เทคนิค  STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ ) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ โดย...นางสาวสุติมา มีแย้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

2 นักเรียนขาดความกระตือรือร้น นักเรียนขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ความเป็นมาของปัญหา นักเรียนขาดความกระตือรือร้น นักเรียนขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นักเรียนขาดความ เอาใจใส่ในการเรียน เทคนิคSTAD

3 ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ความเป็นมาของปัญหา มีปฏิสัมพันธ์แบบส่งเสริมกัน ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม เทคนิค STAD พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ฝึกความรับผิดชอบ

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ หลังการเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD 2. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD

5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
ประเภท n S.D. t การทดสอบก่อนเรียน 22 9.86 2.14 13.58 การทดสอบหลังเรียน 6.95 1.96 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริงซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

7 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง 5 ด้านก่อนและหลังการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบ STAD
ก่อนเรียน หลังเรียน S.D. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 18.22 2.32 20.66 1.89 ทักษะทางสังคม 17.96 1.87 20.81 1.54 การตระหนักรู้ตนเอง 17.92 2.12 20.53 1.62 การควบคุมตนเอง 18.23 2.27 20.52 1.92 การสร้างแรงจูงใจ 18.26 20.90 1.63 รวม 90.59 10.5 103.42 8.6

8 สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียนสูงขึ้นจริงซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัย

9 สรุปผลการวิจัย การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียนให้สูงขึ้นจริง


ดาวน์โหลด ppt โดย...นางสาวสุติมา มีแย้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google