งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัย เป็น  กระบวนการ แสวงหา ความรู้ หรือ ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของ ประเด็นปัญหาที่ต้องการ ศึกษา  เป็น ระบบ มีแบบแผนตาม แนวทางของ วิธีการทาง วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัย เป็น  กระบวนการ แสวงหา ความรู้ หรือ ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของ ประเด็นปัญหาที่ต้องการ ศึกษา  เป็น ระบบ มีแบบแผนตาม แนวทางของ วิธีการทาง วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัย เป็น  กระบวนการ แสวงหา ความรู้ หรือ ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของ ประเด็นปัญหาที่ต้องการ ศึกษา  เป็น ระบบ มีแบบแผนตาม แนวทางของ วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ การวิจัย เป็น  กระบวนการ แสวงหา ความรู้ หรือ ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของ ประเด็นปัญหาที่ต้องการ ศึกษา  เป็น ระบบ มีแบบแผนตาม แนวทางของ วิธีการทาง วิทยาศาสตร์

2 10. กรอบแนวคิด การวิจัย (conceptual framework)

3 กรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework) เป็นการแสดง เนื้อหาสาระ ประกอบด้วยตัวแปร และ การ ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรต่างๆ ที่ต้องการศึกษา เพื่อหาคำตอบในการวิจัยโดยมีพื้นฐาน เชิงทฤษฎีรองรับ มิใช่กำหนดขึ้น โดยปราศจากหลักเกณฑ์

4 ประโยชน์ของกรอบ แนวคิด  การออกแบบวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การแปรผล

5 ที่มา ของเนื้อหาสาระ / ตัวแปรที่ ปรากฏในกรอบแนวคิด  การทบทวนวรรณกรรม ( ทฤษฎีต่างๆ และ ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง )  แนวความคิดของผู้วิจัย เอง

6 วิธีการนำเสนอ  แบบพรรณนาความ แบบจำลอง 2  แบบจำลอง 2 ประเภท ได้แก่ แบบจำลองเชิง คุณภาพ 1. แบบจำลองเชิง คุณภาพ 2. แบบจำลองเชิงปริมาณ

7 แบบพรรณนาความ อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร อิสระกับ ตัว แปรตามเหตุผลและ ทฤษฎีที่รองรับ

8 ตัวอย่าง โครงการศึกษาบทบาทของ เกษตรหมู่บ้านอาสาสมัครในการ เพิ่มศักยภาพชุมชนด้าน การเกษตร จากการตรวจเอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สรุปว่าการศึกษา บทบาทในการเพิ่ม ศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร ครั้งนี้ ควร ประกอบด้วย การศึกษาสถานภาพทางสังคม ของเกษตรหมู่บ้านอาสาสมัคร และ การ ปฏิบัติภารกิจในฐานะแกนนำเกษตรกร รวม ๔ บทบาท ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง การเป็นผู้บริหารงาน การ เป็นผู้ประสานงานและ การเป็นผู้ติดตามและ ประเมินผลงาน

9 แบบจำลอง

10

11 (๑) รายได้ (๒) การศึกษา (๓) ขนาดฟาร์ม ตัวอย่างที่ 1 โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมของ เกษตรกรในการผลิตมะม่วง น้ำดอกไม้ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม การใช้เกษตรดี ที่เหมาะสมของ เกษตรกร ในการผลิต มะม่วง น้ำดอกไม้ แสดงรูปแบบและทิศทางของความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปร เช่น สมการ แผนภาพ

12 แสดงกระบวนการ / ขั้นตอนโครงการวิจัยจาก จุดเริ่มต้น - สิ้นสุด 1. พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ ความรู้เป็นฐานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ - ศึกษาสถานการณ์ ระดับจังหวัด โคราช / บุรีรัมย์ / สระแก้ว / กำแพงเพชร - พัฒนาบุคลากรในพื้นที่เป้าหมาย ระดมสมอง ศึกษาปัญหา - พัฒนาชุดโครงการวิจัยรายจังหวัด 2. จัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจกรมฯ - แผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ / กลุ่มเป้าหมาย - กำหนดโจทย์ / ประเด็นปัญหาของเกษตรกร - ดำเนินการตามแผนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 3. นวัตกรรมการจัดการความรู้ขององค์กรที่สมบูรณ์ ได้แก่ - มิติพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ : ประสิทธิผลตามพันธกิจ - มิติการจัดการองค์ความรู้ : ประสิทธิภาพการเพิ่มมูลค่างานด้วย การวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / บทบาทการจัดการความรู้การเกษตรของ นักวิชาการฯ / พัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน / เครือข่าย - มิติสภาพแวดล้อมขององค์กรสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำ : กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้ด้วยการนำวิธีการวิจัยมาใช้ แก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน ก่อนการวิจัยระหว่างการวิจัยหลังการวิจัย ตัวอย่าง 2 โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร : กรณีศึกษา โครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่ปลูกมัน สำปะหลัง ปี 2551/ 2552

13 ตัวอย่าง 3 โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและ การเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร : กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร แสดงกระบวนการ / ขั้นตอนโครงการวิจัยที่เชื่อมโยง ภารกิจของหน่วยงานเชิงบูรณาการ

14 ใช้สัญลักษณ์ที่สามารถคำนวณค่า ความสัมพันธ์ของตัวแปร

15 การเกษตรในการประชาสัมพันธ์ (E) เนื้อหา ( C ) และรูปลักษณ์ของวารสาร (F) มี รูปแบบของฟังชั่น คำนวณด้วยสมการ E = a + ь 1 C + ь 2 F ตัวอย่างที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพของวารสาร a แทนค่าคงที่ b 1 และ b 2 แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร C และ F ที่มีต่อ E E = ƒ(C, F)

16 ตัวอย่างที่ 2 การจำลองระบบหรือ simulation เพื่อ ทำนายการเปลี่ยนแปลงระบบ เมื่อได้รับผลกระทบจาก ตัวแปรภายในหรือภายนอกระบบ เช่น ยอดขายสินค้า( Y ) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่อไปนี้ จำนวนเซลแมน (x 1 ) การโฆษณา (x 2 ) และประสบการณ์ของผู้จัดการ (x 3 ) โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากสมการถดถอยพหูสูตร Y = a + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 a แทนค่าคงที่ b 1, b 2 และ b 3 แทนสัมประสิทธิ์ของการถดถอย พหูสูตรส่วนย่อย สัญลักษณ์คำนวณค่า ความสัมพันธ์ของตัวแปร ใช้ สัญลักษณ์คำนวณค่า ความสัมพันธ์ของตัวแปร

17 ใบงานที่ ๘ วิเคราะห์หาตัวแปรและแสดง ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ สำคัญและความสอดคล้อง กับโจทย์


ดาวน์โหลด ppt การวิจัย เป็น  กระบวนการ แสวงหา ความรู้ หรือ ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของ ประเด็นปัญหาที่ต้องการ ศึกษา  เป็น ระบบ มีแบบแผนตาม แนวทางของ วิธีการทาง วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google