งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวเบญจมาภรณ์ เหล่าคูณ นายปวัตน์ สิงห์แก้ว นางสาวปัทมาพร โควังชัย นายปิยวัตน์ ชัยชาญ นางสาวผุสชา บุญจวง นางสาวพนิดา หงส์กา นางสาวพรจิรา พิสัย

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อศึกษาและเรียนรู้การทำงานของระบบและโปรแกรมของ ระบบเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ

4 การใช้งานทั่วไปของระบบ
แสดงรหัสเมนูและรหัสโปรแกรม แสดง User Name ของผู้ที่ใช้งาน เป็นส่วนที่ใช้ในการเปลี่ยนภาษา แสดง Organize และ Division ที่ ผู้ใช้งาน Login เข้ามาใช้งานระบบ และสามารถเปลี่ยน Organize หรือ Division ได้ โดยเลือกจาก List

5 องค์ประกอบของเมนู

6 ส่วนประกอบของโปรแกรม

7 การ login เข้าระบบ รูปแสดงหน้าจอ Sign In เข้าโปรแกรม
ดับเบิลคลิก Icon โปรแกรมบน Desktop จะปรากฏหน้าจอ Login ดังรูป รูปแสดงหน้าจอ Sign In เข้าโปรแกรม

8 การสั่งพิมพ์รายงาน กดปุ่ม พิมพ์ โปรแกรมจะ Preview รายงานขึ้นมาแสดงที่หน้าจอ (แต่ยังไม่พิมพ์รายงานออกที่เครื่อง Printer) ดังรูป

9 การพิมพ์รายงานกำหนดเงื่อนไขเพื่อออกรายงาน

10 การออกจากระบบ เมื่อผู้ใช้งานต้องการออกจากระบบ ให้ Click ที่ปุ่ม หรือ จากนั้นจะแสดงหน้า Sing Inขึ้นมาดังรูป

11 การปิดโปรแกรมหน้าจอที่ทำงานอยู่
วิธีที่ 1 ออกจากโปรแกรม โดย Click ที่ Icon Tool Bar วิธีที่ 2 ออกจากโปรแกรม โดย Click ที่เครื่องหมาย ที่หน้าจอการทำงานนั้น ถ้าหน้าจอที่กำลังจะออกนั้น อยู่ในสถานะที่ทำงานอยู่จะมี Message ขึ้นมาเตือนดังรูป ถ้ากด YES คือโปรแกรมจะทำการบันทึกข้อมูลที่หน้าจอนั้นให้ (ถ้ากรอกรายละเอียดครบ) ถ้ากด NO คือ ระบบจะปิดหน้าจอการทำงานนั้นไปเลย โดยไม่บันทึกข้อมูลให้ ถ้ากด Cancel คือยกเลิกการออกจากโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

12 บทที่ 1 การกำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก

13 การกำหนดรหัสรายรับ/รายจ่าย
กำหนดรหัสรายรับ-รายจ่าย

14 การกำหนดความหมายรายรับ-รายจ่ายให้กับระบบ

15 การกำหนดประเภทงวดการจ่ายเงิน

16 ปฏิทินงวดการจ่ายเงิน

17 ตารางลดหย่อนภาษี

18 บทที่ 2 รายงานประจำวัน

19 การบันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล
แบบย่อ

20 ข้อมูลเงินเดือน,เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ

21 การโอนข้อมูลไปปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน,เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ

22 การรับข้อมูลจากระบบอื่น
ข้อมูลที่ได้จากระบบอื่น

23 บันทึก/ปรับปรุง รายรับ /รายจ่ายทางเงินเดือน

24 บันทึก /ปรับปรุง ข้อมูลรายรับ /รายจ่ายประจำ

25 บทที่ 3 การบันทึกผลประจำงวด

26 การคำนวณเงินตกเบิก

27 ข้อมูลเงินตกเบิก

28 คำนวณเงินหักกรณีงดจ่ายระหว่างเดือน

29 บทที่ 4 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ

30 สร้างข้อมูลการขออนุมัติเพื่อเบิกจ่าย

31 บทที่ 5 ข้อมูลสั่งจ่าย

32 การสร้างข้อมูลสั่งจ่ายเงิน

33 บทที่ 6 การประมวลผล

34 การปิดข้อมูลประจำปี

35 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google