งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย(4) เรื่อง บุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีส่วน สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยได้

3 สาระการเรียนรู้ ประวัติและผลงานของบุคคล สำคัญที่ทำคุณประโยชน์ต่อ
3 สาระการเรียนรู้ ประวัติและผลงานของบุคคล สำคัญที่ทำคุณประโยชน์ต่อ ประเทศชาติในสมัยสุโขทัย, อยุธยา,ธนบุรี

4 1.ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
4 1.ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ก. ประดิษฐ์อักษรไทย ข. ปฏิรูปการปกครอง ติดต่อค้าขายกับจีน ให้ความใกล้ชิดกับราษฎร

5 2. การปฏิรูปการปกครองสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีจุดมุ่งหมายใด
5 2. การปฏิรูปการปกครองสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีจุดมุ่งหมายใด ก. เพื่อเสริมกำลังกองทัพให้ เข้มแข็ง จะได้ป้องกันภัย จากข้าศึกได้ดี

6 ข. ให้ขุนนางเกิดขวัญและ กำลังใจ ค. เพื่อประสิทธิภาพในการ ทำงาน
6 ข. ให้ขุนนางเกิดขวัญและ กำลังใจ ค. เพื่อประสิทธิภาพในการ ทำงาน ง. เพื่อจูงใจให้เชื้อพระวงศ์หัน มาร่วมมือในการปกครอง

7 3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงส่งเสริมเศรษฐกิจด้วย วิธีการใด
7 3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงส่งเสริมเศรษฐกิจด้วย วิธีการใด ก. ส่งเสริมการค้าแบบเสรี ข. สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อ การส่งออก

8 ค. สร้างสัมพันธไมตรีเพื่อ ประโยชน์ในการค้า
8 ค. สร้างสัมพันธไมตรีเพื่อ ประโยชน์ในการค้า ง. ทำสงครามเพื่อขยาย อาณาเขต

9 4. อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
9 4. อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะนโยบายใดของพระบรม ไตรโลกนาถ ก. เสริมกำลังทหารให้เข้มแข็ง ข. ทรงตรากฎหมายศักดินาสวามิภักดิ์

10 ง. หาศัตรูร่วมที่เป็นต่างชาติ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน
10 ค. สร้างความสำคัญทาง เครือญาติและเสด็จไป ครองเมืองพิษณุโลก ง. หาศัตรูร่วมที่เป็นต่างชาติ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน

11 โกษาธิบดี(ปาน) คืออะไร ก. เจรจากับต่างชาติจนรอดพ้น จากการถูกยึดครอง
11 5. ผลงานสำคัญของออกญา โกษาธิบดี(ปาน) คืออะไร ก. เจรจากับต่างชาติจนรอดพ้น จากการถูกยึดครอง ข. เป็นไส้ศึกเข้าไปล่วงรู้ แผนการของฝรั่งเศส

12 ค. ระงับกรณีพิพาทระหว่างไทย กับฝรั่งเศส ง. เป็นทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี
12 ค. ระงับกรณีพิพาทระหว่างไทย กับฝรั่งเศส ง. เป็นทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี ถึงประเทศฝรั่งเศส

13 ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำชี้แจง ดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนจับกลุ่มๆละ 5 คน
13 ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำชี้แจง ดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนจับกลุ่มๆละ 5 คน 2. จับฉลากเพื่อแบ่งบุคคลสำคัญ ที่จะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตามใบงาน

14 3. นำเสนอเรื่องราวที่ศึกษา ค้นคว้า 4. ตั้งคำถามจากข้อมูลที่ศึกษา
14 3. นำเสนอเรื่องราวที่ศึกษา ค้นคว้า 4. ตั้งคำถามจากข้อมูลที่ศึกษา (ประวัติและผลงานของบุคคล สำคัญที่ศึกษา)

15 บุคคลสำคัญที่จะต้องศึกษา
15 บุคคลสำคัญที่จะต้องศึกษา 1.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 3.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

16 4.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 5.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16 4.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 5.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 6.ออกญาโกษาธิบดี(ปาน)

17 บุคคลตัวอย่างในประเทศไทย ที่มีส่วนสร้างสรรค์และพัฒนา ชาติไทย
17 ใบงาน บุคคลตัวอย่างในประเทศไทย ที่มีส่วนสร้างสรรค์และพัฒนา ชาติไทย

18 1.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระราชประวัติโดยสังเขป.......
18 1.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระราชประวัติโดยสังเขป พระราชกรณียกิจที่สำคัญ เหตุผล คือ

19 เรื่อง บุคคลตัวอย่างใน ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
19 พบกันใหม่ เรื่อง บุคคลตัวอย่างใน ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google