งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประ สงค์ - เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่ม กพร. ด้านความรู้ ทักษะ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ ภารกิจและบทบาท หน้าที่ ของกลุ่ม กพร. -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประ สงค์ - เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่ม กพร. ด้านความรู้ ทักษะ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ ภารกิจและบทบาท หน้าที่ ของกลุ่ม กพร. -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประ สงค์ - เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่ม กพร. ด้านความรู้ ทักษะ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ ภารกิจและบทบาท หน้าที่ ของกลุ่ม กพร. - เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่ม กพร. ให้มี สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ระบบราชการ - เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานรวมถึง ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน Human Resource Development กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร

2 กิจกรรม / แผนการ ดำเนินงาน เป้า หมาย ปีงบประมาณ 2554 ผู้รับผิดชอบ ตค 53 พย 53 ธค 53 มค 54 กพ 54 มีค 54 เมย 54 พค 54 มิย 54 กค 54 สค 54 กย 54 1. จัดประชุม อบรม ถ่ายทอดความรู้ บุคลากร ในสังกัด กลุ่ม พัฒนา ระบบริ หาร / / บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ ดำเนินงานเกี่ยวกับ การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 2. ประชุมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการ ทำงาน ///// 3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมใหลักสูตร เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบราชการ // 4. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบ ราชการของ หน่วยงานอื่น ๆ // 5. ประเมินผลการ พัฒนาบุคลากร //ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร

3 แผนพัฒนา Talent กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กลุ่ม การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองการฝึกอบรม ฝึกอบ รมใน งาน สอน แนะ / ระบบ พี่ เลี้ยง การ ให้ คำ ปรึก ษา มอบ หมาย งาน หมุน เวียน งาน กิจ กรรม กลุ่ม ศึก ษาดู งาน เรียนรู้ ด้วย ตน เอง ย้าย ข้าม พื้นที่ ศึก ษา ต่อ ฝึก อบ รม หลักสูตร Talent ******* การเป็นที่ ปรึกษา Cash - Cow ******** การเป็นที่ ปรึกษา Questionable ****** การพัฒนา ระบบ ราชการ Deadwood ******* การบริหาร การเปลี่ยน แปลง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประ สงค์ - เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่ม กพร. ด้านความรู้ ทักษะ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ ภารกิจและบทบาท หน้าที่ ของกลุ่ม กพร. -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google