งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.1 โดย นางภัทรา คำสีทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.1 โดย นางภัทรา คำสีทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.1 โดย นางภัทรา คำสีทา
วิทยาศาสตร์ ม.1 โดย นางภัทรา คำสีทา ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

2 สสารและสาร    สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องอำนวยความสะดวก สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งต้นไม้ ดิน น้ำ อากาศ นัก วิทยาศาสตร์จัดสิ่งเหล่านี้เป็นสสาร    สสาร (matter)คือสิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ หรืออาจหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีตัวตน ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ อาจมองเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ เช่น อากาศ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์เรียกสสารที่รู้จักแล้วว่าสาร    สาร (substance) คือสสารที่ศึกษาค้นคว้าจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอนซึ่งก็คือเนื้อของสสารนั่นเอง

3 สมบัติของสาร อาจจะนำมาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติเฉพาะตัวของสารที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายจากลักษณะภายนอก หรือจากการทดลองง่ายๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างทางกายภาพได้แก่ สถานะ รูปร่าง สี กลิ่น รส การละลาย จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น การนำความร้อน การนำไฟฟ้า ความร้อนแฝง ความถ่วงจำเพาะ เป็นต้น ข. สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติเฉพาะตัวของสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การเกิดสารใหม่ การสลายตัวให้ได้สารใหม่ การเผาไหม้ การระเบิด และการเกิดสนิมของโลหะ เป็นต้น

4 การจำแนกสาร สถานะของสารเป็นเกณฑ์  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. แก๊ส เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สออกซิเจน เป็นต้น 2. ของเหลว เช่น น้ำ น้ำเชื่อม เป็นต้น 3. ของแข็ง เช่น โลหะ พลาสติก เป็นต้น การนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สารที่นำไฟฟ้าได้ 2. สารที่ไม่นำไฟฟ้า 3. ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สารเนื้อเดียว 2. สารเนื้อผสม

5

6 แบบทดสอบ ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูก และ x หน้าข้อความที่ผิด ……..1 ธาตุทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียว ……..2 สารละลายบางชนิดเป็นสารเนื้อเดียว ……..3 สารละลายบางชนิดเป็นสารไม่บริสุทธิ์ ……..4 สารบริสุทธิ์บางชนิดเป็นสารละลาย ……..5 สารประกอบทุกชนิดเป็นสารบริสุทธิ์ ……..6 สารบริสุทธิ์บางชนิดเป็นธาตุ ……..7 สารละลายบางชนิดเป็นธาตุ ……..8 น้ำคลองเป็นสารเนื้อเดียว ……..9 เหรียญบาทเป็นสารเนื้อเดียว ……..10 น้ำส้มสายชูเป็นสารเนื้อผสม

7 เฉลยแบบทดสอบ ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูก และ x หน้าข้อความที่ผิด …/…..1 ธาตุทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียว …x…..2 สารละลายบางชนิดเป็นสารเนื้อเดียว …/…..3 สารละลายบางชนิดเป็นสารไม่บริสุทธิ์ …x…..4 สารบริสุทธิ์บางชนิดเป็นสารละลาย …/…..5 สารประกอบทุกชนิดเป็นสารบริสุทธิ์ …/…..6 สารบริสุทธิ์บางชนิดเป็นธาตุ …x…..7 สารละลายบางชนิดเป็นธาตุ …x…..8 น้ำคลองเป็นสารเนื้อเดียว …/…..9 เหรียญบาทเป็นสารเนื้อเดียว …x…..10 น้ำส้มสายชูเป็นสารเนื้อผสม


ดาวน์โหลด ppt สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.1 โดย นางภัทรา คำสีทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google