งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-learning) วิชาหลักการตลาด ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ภาคสมทบ” โดย นางสาวสาคร ดวงดารา

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสวนบนเว็บ (E-Learning) วิชาหลักการ ตลาดให้กับนักศึกษาภาคสมทบได้ศึกษาและการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 2. เพื่อเปรียบเทียบนักศึกษาที่เรียนบนเว็บ (กลุ่มที่ 1 นักศึกษาที่เรียนภาคปกติ โดยมีอาจารย์ควบคุม) กับ (กลุ่มที่ 2 นักศึกษาภาคสมทบ โดยศึกษาด้วย ตนเอง) 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภาคสมทบจากการเรียน บทเรียนบนเว็บ วิชา หลักการตลาด รหัสวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ (E-Learning) ตัวแปรตาม ผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเว็บ (E-Learning) - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยทบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนบนเว็บ เปรียบเทียบในการเรียนรู้จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (E-Learning) ระหว่างกลุ่มนักศึกษาภาคสมทบและกลุ่มนักศึกษา ภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปี 1 สาขา การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ จำนวน 18 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-Learning แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-Learning วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
สรุปผลการวิจัย 1. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-Learning วิชาหลักการตลาดมีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.95 : ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80 : 80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภาคสมทบมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้สูงกว่านักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
อภิปรายผลด้านประสิทธิภาพ การจัดทำบทเรียน E-Learning นี้ มุ่งเน้นกระบวนการเรียน การนำเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะไม่ซ้ำซ้อน เข้าใจง่าย นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา และมีการเร้าความสนใจให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ โดยที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีการใช้ภาพประกอบการอธิบาย ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบ ใหม่ ๆ นอกเหนือจากรูปแบบ E-Learning เพื่อเป็นการ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในวงการศึกษาต่อไป 2. ควรจัดอบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้กับครูผู้สอน เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของการ จัดการเรียนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google